Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 roku wyniosły 2 416 mln zł, i były zbliżone do nakładów z roku ubiegłego, kiedy wyniosły 2 357 mln zł. Główne realizowane projekty inwestycyjne to: Modernizacja Pirometalurgii (484 mln zł), odtworzenie infrastruktury (449 mln zł) oraz projekt Głogów Głęboki-Przemysłowy (416 mln zł).

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

mln zł20132014ZmianaZmiana %
KGHM Polska Miedź S.A. 2 357 2 416 59 2,50%
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. 577 771 194 33,60%
Projekt Sierra Gorda1 (55% udział GK, Spółka spoza GK) 3 551 3 343 -208 -5,90%
Rozwój bazy zasobowej 87 170 83 95,40%
Wsparcie głównego ciągu technologicznego 277 170 -107 -38,60%
Pozostałe segmenty 100 100 - -

1. Przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.

Struktura nakładów inwestycyjnych według segmentów operacyjnych w 2014 roku

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w Grupie Kapitałowej w 2014 roku wyniosły 3 640 mln zł i były wyższe o 254 mln zł (7,5 procent) od nakładów poniesionych w 2013 roku. Wpływ na to miał głównie wzrost nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. o 194 mln zł (33,6 procent). Ponadto najważniejszym projektem realizowanym przez Grupę Kapitałową był projekt Sierra Gorda w Chile, prowadzony w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Udział KGHM INTERNATIONAL LTD. w nakładach inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu w 2014 roku wyniósł 3 343 mln zł.

Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 roku wyniosły 2 416 mln zł, i były zbliżone do nakładów z roku ubiegłego, kiedy wyniosły 2 357 mln zł. Główne realizowane projekty inwestycyjne to: Modernizacja Pirometalurgii (484 mln zł), odtworzenie infrastruktury (449 mln zł) oraz projekt Głogów Głęboki-Przemysłowy (416 mln zł).