Przewidywana sytuacja w 2015 roku

W połowie 2015 roku zakłada się osiągnięcie przez Sierra Gorda planowanych w I etapie projektu pełnych mocy, umożliwiających produkcję 120 tys. ton miedzi rocznie (przerób 110 tys. ton rudy dziennie).

Jednostka Dominująca zakłada w obszarze produkcji utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej. Jedynie wolumen produkcji srebra zakładany jest na poziomie o 8 procent niższym od 2014 roku, głównie w związku z niższą zawartością srebra w urobku.

KGHM Polska Miedź S.A. zakłada wzrost kosztu gotówkowego produkcji miedzi w koncentracie (C1) o 2 procent i sprzężonego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych o 4 procent, w związku z wyższym poziomem kosztów rodzajowych (głównie z tytułu wyższej amortyzacji i wyższego niż w 2014 roku zakresu górniczych robót przygotowawczych).

W 2015 roku Jednostka Dominująca zakłada utrzymanie się zbliżonych do ubiegłorocznych poziomów notowań metali przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN. W konsekwencji notowania miedzi wyrażone w zł zakładane są na poziomie wyższym o 4 procent niż w 2014 rok, a srebra o 1 procent niższym.

Do innych kluczowych celów Grupy Kapitałowej należą również utrzymanie tempa realizacji prac przygotowawczych w projektach Victoria i Ajax oraz kontynuacja prac związanych z rozbudową Zbiornika Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.