Wskaźniki

Wskaźnik G4-EC1 dla KGHM Polska Miedź S.A.

Lp.Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona20142013
mln złmln zł
1Przychody 17 315 18 611
1.1Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych 16 742 18 151
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 633 18 579
Zmiana stanu produktów -34 -594
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 143 166
1.2Pozostałe przychody operacyjne 573 460
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0 0
Dotacje państwowe i inne darowizny 2 13
Inne przychody operacyjne 571 447
2Koszty operacyjne * 9 207 9 583
2.1Koszty działalności operacyjnej 8 687 8 740
Amortyzacja 818 768
Zużycie materiałów i energii 5 870 5 740
Usługi obce 1 378 1 516
Pozostałe koszty rodzajowe 485 428
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 136 288
2.2Pozostałe koszty operacyjne 520 843
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 8 34
Inne koszty operacyjne 512 809
3Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 3 022 2 946
Koszty wynagrodzeń 2 097 2 077
Koszty ubezpieczeń społecznych 859 854
Koszty przyszłych świadczeń 66 15
4Płatności na rzecz dostawców kapitału 1 183 1 972
4.1Koszty finansowe 183 12
Koszty odsetek 8 3
Straty/zyski z tytułu różnic kursowych z wyceny finansowania zewnętrznego 124 -27
Zmiany wysokości rezerw i zobowiązań finansowych wynikające z przybliżenia czasu uregulowania zobowiązań 30 35
Pozostałe koszty finansowe 14 1
Straty z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych 7 0
4.2Dywidenda wypłacona 1 000 1 960
5Płatności na rzecz państwa 2 470 2 996
Podatek dochodowy 948 1 138
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 520 1 856
Kary i odszkodowania 2 2
6Płatności na rzecz społeczności lokalnych wynikające z umów użytkowania gruntów (z wyłączeniem zakupu gruntów) 9 8
7Inwestycje w społeczności 54 50
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność 35 34
Przekazane darowizny 19 16
8Wartość ekonomiczna zatrzymana 1 370 1 056

* Kalkulacja pozycji kosztów operacyjnych na potrzeby obliczenia wartości ekonomicznej zatrzymanej różni się od pozycji przedstawionej w sprawozdaniu finansowym. Poszczególne pozycje zostały skalkulowane w następujący sposób:
- koszty działalności operacyjnej ze sprawozdania finansowego zostały pomniejszone o wynagrodzenia wykazane w pozycji 3 oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin wykazany w pozycji 5,
- pozostałe koszty operacyjnej ze sprawozdania finansowego zostały pomniejszone o pozycję kar i odszkodowań oraz przekazanych darowizn, wykazane w pozycji 5 i 7.

Wskaźnik G4-EC1 dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Lp.Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona20142013
mln PLNmln PLN
1Przychody 22 922 25 719
1.1Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych 22 000 24 871
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 492 24 110
Zmiana stanu produktów -5 -546
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 513 1 307
1.2Pozostałe przychody operacyjne 922 848
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0 1
Dotacje państwowe i inne darowizny 9 46
Inne przychody operacyjne 913 801
2Koszty operacyjne * 12 998 14 767
2.1Koszty działalności operacyjnej 12 423 13 719
Amortyzacja 1 635 1 580
Zużycie materiałów i energii 7 607 7 899
Usługi obce 1 813 2 280
Pozostałe koszty rodzajowe 834 987
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 534 973
2.2Pozostałe koszty operacyjne 575 1 048
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 14 46
Inne koszty operacyjne 561 1 002
3Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 4 704 4 702
Koszty wynagrodzeń 3 442 3 509
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 182 1 179
Koszty przyszłych świadczeń 80 14
4Płatności na rzecz dostawców kapitału 1 326 2 097
4.1Koszty finansowe 326 137
Koszty odsetek 123 101
Straty/zyski z tytułu różnic kursowych z wyceny finansowania zewnętrznego 126 -26
Zmiany wysokości rezerw i zobowiązań finansowych wynikające z przybliżenia czasu uregulowania zobowiązań 49 41
Pozostałe koszty finansowe 28 21
4.2Dywidenda wypłacona 1 000 1 960
5Płatności na rzecz państwa 2 172 3 063
Podatek dochodowy 647 1 202
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 520 1 856
Kary i odszkodowania 5 5
6Płatności na rzecz społeczności lokalnych wynikające z umów użytkowania gruntów (z wyłączeniem zakupu gruntów) 13 12
7Inwestycje w społeczności 54 50
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność 35 34
Przekazane darowizny 19 16
8Wartość ekonomiczna zatrzymana 1 655 1 028

* Kalkulacja pozycji kosztów operacyjnych na potrzeby obliczenia wartości ekonomicznej zatrzymanej różni się od pozycji przedstawionej w sprawozdaniu finansowym. Poszczególe pozycje zostały skalkulowane w nastepujacy sposób:
- koszty działalności operacyjnej ze sprawozdania finansowego zostały pomniejszone o wynagrodzenia wykazane w pozycji 3 oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin wykazany w pozycji 5,
- pozostałe koszty operacyjnej ze sprawozdania finansowego zostały pomniejszone o pozycję kar i oszkodowań oraz przekazanych darowizn, wykazane w pozycji 5 i 7.