Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Spadek przychodów ze sprzedaży o 3 618 mln zł (15 procent) był głównie efektem niższego wolumenu sprzedaży miedzi o 41,9 tys. ton oraz spadku notowań metali - miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) i srebra na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA).

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.

Największy wpływ na obniżenie się ceny miedzi w 2014 roku w relacji do roku ubiegłego, miało dynamiczne umocnienie wartości dolara amerykańskiego. Znaczenie miały również obawy o trwałość wzrostu gospodarczego w Europie, odczuwalne spowolnienie chińskiej gospodarki oraz oczekiwania nadwyżki podaży metalu nad popytem. 

Główne czynniki, które wpłynęły na niższe ceny srebra w 2014 roku to: dynamiczne umocnienie dolara, zakończenie luzowania ilościowego w USA oraz inflacja pozostająca poniżej oczekiwań Amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej (FED).

Wynik operacyjny EBITDAlexicon.png Grupy w 2014 roku ukształtował się na poziomie 5 311 mln zł i był niższy od wyniku 2013 roku o 641 mln zł (10,8 procent).

Zysk netto Grupy w roku 2014 był również niższy od wyniku 2013 roku i wyniósł 2 451 mln zł wobec 3 033 mln zł w roku ubiegłym (spadek o 19,2 procent).

Wielkość produkcji oraz pozycja kosztowa (koszt C1) Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.

Łączna produkcja miedzi płatnej w spółkach Grupy w 2014 roku wyniosła 662,9 tys. ton miedzi płatnej i była na poziomie produkcji uzyskanej w 2013 roku (666 tys.ton). Udział wolumenu produkcji miedzi płatnej Jednostki Dominującej w produkcji Grupy wyniósł 87 procent. Średni gotówkowy koszt produkcji miedzi C1 uzyskany w Grupie w 2014 roku wyniósł 1,89 USD/funt i był wyższy od ubiegłorocznego o 2,2 procent (1,85 USD/funt).

Wysokość kosztu C1 w 2014 roku plasowała Grupę Kapitałową na przełomie trzeciego i czwartego kwartyla krzywej kosztowej (według szacunków Wood Mackenzie). Mediana kosztu C1 w branży była zbliżona do wielkości zanotowanej w Grupie i wyniosła 1,79 USD/funt, głównie ze względu na dużą ilość małych, wysokokosztowych producentów miedzi obecnych na rynku. Globalny średni koszt C1, ważony produkcją metalu płatnego, wyniósł 1,55 USD/funt. Negatywny wpływ na pozycję Grupy Kapitałowej na krzywej kosztowej miał relatywnie niski kurs USD/zł, notowany w pierwszej połowie 2014 roku.