Zadłużenie

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

mln zł20132014ZmianaZmiana procentowa
Zobowiązania długoterminowe 1 680 2 969 1 289 76,7%
kredyty bankowe 162 143 (19) (11,7%)
pożyczki 5 1 057 1 052 21 040,0%
dłużne papiery wartościowe 1 513 1 769 256 16,9%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 198 1 798 600 50,1%
kredyty bankowe 1 186 1 782 596 50,3%
pożyczki 3 10 7 233,3%
dłużne papiery wartościowe (odsetki) 9 6 (3) (33,3%)
Ogółem 2 878 4 767 1 889 65,6%

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.

Ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych na koniec 2014 roku wynosiło 4 767 mln zł i wzrosło w stosunku do 2013 roku o 1 889 mln zł (65,6 procent). Wzrost ten wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez KGHM Polska Miedź S.A. (wzrost o 985 mln zł głównie w wyniku zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej) oraz przez KGHM INTERNATIONAL LTD. (wzrost o 701 mln zł). Ponadto w 2014 roku nastąpił wzrost wartości dłużnych papierów wartościowych o 253 mln zł w stosunku do 2013 roku.

W 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła proces konsolidacji finansowania zewnętrznego w Grupie Kapitałowej, poprzez pozyskanie średnio- i długoterminowego finansowania. Konsolidacja finasowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej jest podstawowym założeniem nowej Strategii finansowania.

Strategia ta pozwoli na osiągnięcie istotnych oszczędności w zakresie kosztów obsługi zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz jest zgodna z najlepszymi praktykami rynkowymi dla finansowania dużych międzynarodowych grup kapitałowych. Ponadto pozwoli na zwiększenie efektywności procesu zarządzania płynnością, uproszczenie struktury finasowania zewnętrznego oraz optymalizację kowenantów finansowych i niefinansowych w Grupie Kapitałowej.

Wsparcie państwa w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla Jednostki Dominującej wynosiło 2 mln zł, natomiast wsparcie państwa dla Grupy Kapitałowej wynosiło 8 mln zł.

Wzrost wskaźnika Dług netto / EBITDAlexicon.png w 2014 roku do poziomu 0,82 był spowodowany zwiększeniem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (4,8 mld zł na koniec roku) przy zgromadzonej gotówce na poziomie 0,5 mld zł.
W 2014 roku KGHM zabezpieczyła finansowanie strategicznego programu inwestycyjnego w wysokości do 14 mld zł, głównie poprzez:

  • zawarcie w 2014 roku umowy dotyczącej niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 2,5 mld USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata
  • zawarcie w 2014 roku umowy dotyczącej pożyczki inwestycyjnej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 2 mld zł, z terminem spłaty zaciągniętych transz do maksymalnie 12 lat od daty ciągnienia. Okres dostępności transz wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy
  • posiadane linie kredytowe w ramach zawartych krótkoterminowych umów bilateralnych na łączną kwotę 3,3 mld zł. Są to kredyty obrotowe oraz w rachunku bieżącym z okresami dostępności do 2 lat. Terminy ważności umów są sukcesywnie przedłużane na kolejne okresy