Nasze wyniki: Dywersyfikacja przychodów i uniezależnienie od cen energii

Strategiczne działania podejmowane przez władze Spółki w 2014 roku zmierzały do dywersyfikacji dostaw energii oraz do wytwarzania jak największej jej ilości we własnych źródłach wytwórczych. Działania te zmierzają do zabezpieczenia potrzeb energetycznych Spółki na poziomie około 30 procent oraz doprowadzenia do dywersyfikacji portfela wytwórczego i znacznego obniżenia ekspozycji Spółki na ryzyko polityki klimatycznej, zmian cen paliw i energii elektrycznej.

Kluczowe liczby

 • 20 procent - tyle energii, potrzebnej KGHM, produkować będą bloki gazowo-parowe w elektrociepłowniach Głogów i Polkowice
 • 40 procent - o tyle zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych do atmosfery w stosunku do źródeł opalanych węglem

Produkcja energii elektrycznej pozwoli na stopniowe zabezpieczenie potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz doprowadzi do dywersyfikacji portfela wytwórczego i znacząco obniży ekspozycję spółki na ryzyko polityki klimatycznej, zmian cen paliw i energii elektrycznej. Ponadto stosowane przez KGHM technologie w zakresie wytwarzania energii są wysoce efektywne i przyjazne środowisku. Jej koszty dla inwestora są kompensowane poprzez gwarantowany do roku 2018 system wsparcia w postaci tzw. żółtych certyfikatów.

Pierwszy z bloków został przekazany do eksploatacji w IV kw. 2013, a drugi w III kw. 2014 roku. Na budowę dwóch bloków poniesiono nakłady w wysokości 0,5 miliarda zł, w tym 33 mln zł w roku 2014 roku.

Rozbudowa bloków gazowo-parowych

Kapitał finansowy
 • 501 mln zł, w tym 33 mln zł w 2014 roku
 • Uzyskanie tańszej energii elektrycznej z własnej produkcji w porównaniu do prognozowanych cen rynkowych
Kapitał produkcyjny
 • Budowa bloków gazowo-parowych o mocy elektrycznej około 42 MWe i cieplnej - około 40 MWt
 • Pokrycie 1/4 zapotrzebowania KGHM na energię
 • Rozwinięcie przez KGHM własnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
Kapitał intelektualny
 • Zdefiniowanie technicznych założeń oraz udział w budowie docelowego modelu współpracy źródeł
 • Rozwój kompetencji Centrali i spółki Energetyka w obszarze energetycznym poprzez dostęp i eksploatację najnowszych technologii
Kapitał ludzki
 • Liczba członków zespołu projektowego: 3
 • Kilkaset osób zatrudnionych u wykonawców prac
 • Eksploatacja powstałych w ramach inwestycji źródeł wytwórczych prowadzona przez zatrudnionych przed inwestycją pracowników Centrali oraz Spółkę Energetyka w roli Operatora
Kapitał społeczny
 • Budowa relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami oraz wykonawcami Bloków Gazowo-Parowych
 • Poprawa wizerunku KGHM jako przedsiębiorstwa energetycznego wpływającego pozytywnie na ochronę środowiska
Kapitał naturalny
 • Wykorzystanie krajowego paliwa gazowego
 • Zmniejszenie o ponad 40 procent emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Eksploatacja Bloków Gazowo-Parowych pozwoli na optymalizację kosztów dostaw energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź S.A. Skojarzona produkcja energii z własnych źródeł na poziomie około 560 GWh energii elektrycznej przeznaczona będzie w całości na własne potrzeby energetyczne KGHM Polska Miedź S.A. Bloki - co przetestowano w ubiegłym roku - dają również gwarancje, że w przypadku awarii Krajowego Systemu Energetycznego najważniejsze obiekty w kopalniach Polkowice Główne oraz Rudna Główna (maszyny wyciągowe i wentylatory) będą miały zasilanie.

Korzyści z bloków gazowo-parowych odnosi też środowisko. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest również mniejsza – o 40 procent - w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami opalanymi węglem.

Kontynuowane są prace przygotowawcze do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W 2014 roku wraz z PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia oraz ENEA uzgodniono ostateczny projekt umowy wspólników spółki PGE EJ1. Grupa PGE pełni rolę lidera Projektu, a spółka PGE EJ 1 ma w przyszłości pełnić funkcję operatora elektrowni. W ramach umowy KGHM, TAURON oraz ENEA jako Partnerzy Biznesowi, nabędą od PGE łącznie 30 procent udziałów (każdy po 10 procent) w PGE EJ 1. Strony zobowiązały się też wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, sfinansować działania w ramach Fazy Wstępnej Projektu. Zaangażowanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. nie przekroczy kwoty około 107 mln zł.