Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje

Cele, kierunek i wizja

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. to organizacja oparta na wiedzy, a odpowiedzią na wyzwania stojące przed Spółką są badania i innowacje. Koncentrują się one głównie na:

 • poprawie efektywności procesów produkcyjnych
 • rozwoju nowych technologii w górnictwie, przeróbce rud oraz metalurgii metali nieżelaznych

W długiej perspektywie planowane jest wdrożenie koncepcji tzw. Inteligentnej Kopalni, a następnie w pełni zintegrowanego Inteligentnego Ciągu Produkcyjnego zapewniającego bezpieczeństwo, efektywność technologiczną, jak również możliwość sprawnego i elastycznego zarządzania całością procesów produkcyjnych.

KGHM skupia się nad projektami wynikającymi z aktualnej Strategii Spółki, które mają szczególnie ważne znaczenie dla ciągłości produkcji i przygotowanie globalnej organizacji do budowy jej wartości w kolejnych latach. Zintegrowane badania dotyczą pełnego łańcucha wartości surowców mineralnych zawierających metale bazowe (Cu, Zn, Pb), towarzyszące i krytyczne (Ni, Co, Ag, Au, PGM, Re, REM, In, Ge i inne) - poczynając od przeróbki rud, poprzez procesy metalurgiczne, przetwórstwo metali, nowe materiały aż do recyklingu, z uwzględnieniem metali krytycznych i zagadnień substytucji metali krytycznych w niektórych wyrobach.

Sektor przemysłu zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem kopalin jest złożonym układem obejmującym różne gałęzie, zapewniające sprawne funkcjonowanie poszczególnych etapów ciągu produkcyjnego. Biorąc pod uwagę trendy światowe, wynikające z wyczerpywania się złóż surowców łatwodostępnych i niskokosztowych, koniecznością staje się sięganie po te trudniejsze, wymagające zastosowania nowych rozwiązań w zakresie opracowywania i wprowadzania nowych technik, technologii i innowacji, zapewniających zrównoważoną gospodarkę dostępnymi zasobami.

Duży nacisk położony jest na realizację projektów, które wpłyną na opracowanie technologii przyspieszenia udostępniania złóż głębokich, zapewnienie możliwości eksploatacji zasobów umiejscowionych w niekorzystnych warunkach klimatycznych i będących pod wpływem zagrożeń skojarzonych.

Kolejne projekty dotyczą opracowania nowych technologii rozdrabniania urobku umożliwiających w sposób znaczący zmniejszenie energochłonności procesów przeróbki rud i poprawę uwolnienia minerałów użytecznych. W gospodarce odpadami i hutnictwie uruchamiane są projekty zmierzające do pełnego zagospodarowania produktów i półproduktów – zbliża to Spółkę do wprowadzenia technologii bezodpadowej. Uruchamiane są również projekty, których celem jest zagospodarowanie metali towarzyszących pochodzących zarówno z urobku, jak i surowców odpadowych. Realizowane są badania w zakresie bezpiecznej eksploatacji i rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.

Innowacje z obszaru górnictwa i wzbogacania ukierunkowane są na zapewnienie stabilnego funkcjonowania Spółki i kontynuacji realizacji idei Inteligentnej Kopalni i Zakładu Wzbogacania Rud. Metalurgiczne innowacje Spółki ukierunkowane są na wzrost efektywności ekonomicznej i ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz elastyczną integrację z zakładami przeróbczymi. Celem Spółki jest posiadanie Inteligentnego Ciągu Technologicznego umożliwiającego holistyczne zagospodarowanie zasobów znajdujących się w złożach geo- i antropogenicznych.

Liczba projektów i wydatki

Obecnie w trakcie realizacji jest blisko 30 programów lub projektów o wysokim potencjale innowacyjności, w tym m.in.:

 • innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi
 • automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rudy miedzi
 • samojezdny wóz kotwiący KOT-170A z automatyczną głowicą kotwiącą
 • wysokoefektywny przenośnik taśmowy wraz z układami sterowania i automatyzacji
 • opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla Oddziału Zakład Wzbogacania Rud w Polkowicach
 • innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania
 • opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi
 • opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi
 • opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową w latach 2010-2015

W roku 2014 roku zrealizowano 45 projektów badawczych i rozwojowych na kwotę blisko 32 mln zł. oraz 130 ekspertyz na kwotę około 15 milionów złotych. Łącznie na działalność badawczo-rozwojową Spółka wydała 46,5 mln zł. W przyszłości KGHM planuje dynamiczne dalsze zwiększanie wydatków na badania i innowacje. Skalę inwestycji obrazują poniższe wykresy.

Udział wydatków w badaniach w przychodzie Spółki w latach 2010-2014 (wskaźnik IBR)

20102011201220132014
Wydatki na B+R 18 474 000,4 35 313 000 44 608 000 53 520 000 46 581 000
Przychody 15 945 000 000 20 097 000 000 20 737 000 000 17 315 000 000 18 611 000 000
Wskaźnik IBR 0,12% 0,18% 0,22% 0,31% 0,25%

Dynamika zmian wydatków na działalność innowacyjną i zmian przychodu ze sprzedaży w odniesieniu do 2010 roku

Inicjatywy służące rozwijaniu wiedzy i innowacji

Aby jak najlepiej wykorzystać zgromadzoną w Spółce wiedzę, KGHM podejmuje szereg działań zmierzających do wzmocnienia komunikacji i współpracy pomiędzy ekspertami reprezentującymi różne jednostki organizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W tym m.in. celu w strukturze Spółki powstaje Centrum Wiedzy. Jego zadaniem jest stymulowanie, projektowanie, realizacja oraz koordynowanie interdyscyplinarnych programów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce i za granicą. Centrum ukierunkowane będzie na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających strategicznym wyzwaniom technicznym i technologicznym oraz na bieżącą obsługę potrzeb analitycznych i projektowych.

W 2014 roku trwały prace związane z określeniem ram organizacyjnych Centrum Wiedzy. Na podstawie potrzeb KGHM Polska Miedź i kompetencji pracowników wyznaczane są cele biznesowe i obszary działalności Centrum.

Jednostka działa obecnie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy czterema spółkami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR (badania i rozwój)
 • INOVA sp. z o.o. (produkcja urządzeń, wdrożenia, transmisja danych, komunikacja)
 • BIPROMET S.A. (projektowanie i budowa linii technologicznych, maszyn i urządzeń, obiektów ochrony środowiska)
 • CBJ sp. z o.o. (nowoczesna analityka, zaplecze laboratoryjne)

W najbliższych latach planowana jest większa integracja tych podmiotów i połączenie ich kapitałowo. Do współpracy w ramach projektów realizowanych przez Centrum planowane jest też angażowanie innych jednostek naukowo-badawczych i krajowych uczelni technicznych.

Obok Centrum Wiedzy okazją do wymiany doświadczeń pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest doroczna, międzynarodowa konferencja TOP100. To spotkanie liderów i czołowych menedżerów wybranych spółek Grupy. W ramach dyskusji i sesji plenarnych eksperci dzielą się wiedzą i doświadczeniem z różnych obszarów merytorycznych Spółki, zarówno w obszarze rozwoju ciągu technologicznego (górnictwo podziemne i odkrywkowe, wzbogacanie kopalin, metalurgia), jak również w zakresie przedsięwzięć zarządczych i organizacyjnych w obszarze integracji kadry i przepływu wiedzy w Grupie Kapitałowej. Prezentowane są najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne zaproponowane i wdrażane przez pracowników Grupy Kapitałowej.

Konferencja i towarzyszące im Targi Wiedzy, to dobry przykład obrazujący praktyczne skutki długofalowej polityki KGHM Polska Miedź S.A. wzmacniającej komunikację i współpracę pomiędzy ekspertami Grupy Kapitałowej. W 2014 roku zaprezentowano i wyróżniono między innymi projekt: “Podpowierzchniowe ługowanie miedzi w kopalni Carlota”, którego celem było zwiększenie efektywności działań wyrobiska (oszczędności i podnoszenie rentowności kopalni).

Główną nagrodę otrzymał zaś projekt “Platforma optymalizacji sterowania procesami wzbogacania rud miedzi” - eksperci docenili jego uniwersalność i skalowalność. Poprawa efektywności była też celem prac innego zaprezentowanego w 2014 roku projektu - „Wóz Odstawczy CB4-20TB” ze względu na skalę innowacji związaną ze zwiększeniem zasięgu maszyn górniczych może wpłynąć na całą branżę górniczą.

Finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych i kooperacja międzynarodowa

Aby zminimalizować ryzyko finansowe związane z prowadzeniem innowacyjnych badań Spółka bierze również udział w programach finansowanych z zewnątrz.

1. Program Horyzont 2020

Wymaga on szerokich i interdyscyplinarnych konsorcjów, udziału partnerów przemysłowych i naukowych oraz umożliwia mierzenie się z wyzwaniami, przed którymi stoi gospodarka europejska. Obecnie KGHM bierze udział w 2 projektach finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020, co stawia Spółkę na czele firm i jednostek naukowych w Polsce.

Od lutego 2015 roku w KGHM realizowany jest Projekt „New Mining Concept for Extracting Metals from Deep Ore Deposits using Biotechnology" (Akronim: BioMOre), w którym KGHM pełni prestiżową rolę koordynatora całego projektu. Wraz z 21 partnerami naukowymi i przemysłowymi z Europy, Kanady i RPA, na terenie O/ZGlexicon.png Rudna budowana będzie instalacja demonstracyjna, celem zweryfikowania w warunkach rzeczywistych, możliwości wykorzystania połączenia technologii szczelinowania i bioługowania, nakierowanej na odzyskiwanie metali ze złóż głębokich i ubogich położonych na terenie Europy. Projekt będzie trwał 3 lata, a jego całkowity budżet wynosi ponad 8,5 milionów euro.

Kolejnym projektem w ramach Horyzontu 2020, w którym uczestniczy KGHM, jest projekt DISIRE („Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and Energy Feedstock”). Głównym celem projektu DISIRE jest opracowanie nowej metody oceny i sterowania procesem produkcyjnym w oparciu o właściwości urobku i wymagane parametry produktów, z wykorzystaniem nowych typów sensorów In-situ. Proponowane podejście zakłada, że zintegrowany Process Control System (PCS) umożliwi rekonfigurację i optymalizację wszystkich linii produkcyjnych w oparciu o obiektywną wewnętrzną analizę danych zamiast wykorzystania zewnętrznych ekspertów.

W realizacji projektu bierze udział szereg uczelni, a także firm polskich i europejskich, między innymi Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Lulei, czy niemiecki Fraunehofer. Całkowity budżet Projektu wynosi prawie 6 milionów euro.

2. „Program Sektorowy CuBR”

CuBR to trwające od 2012 roku wspólne przedsięwzięcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w którym specjaliści pracują nad rozwiązaniami pozwalającymi na zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Celem CuBR jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wsparcie potencjału rozwojowego polskiej nauki i przemysłu. W przypadku KGHM oznacza to wyselekcjonowanie pomysłów rokujących opracowanie przełomowych dla KGHM technologii, czy innowacyjnych urządzeń usprawniających funkcjonowanie głównego ciągu technologicznego.

W 2014 roku uruchomione zostały dwie edycje konkursu Programu CuBR z całkowitą alokacją ponad 90 milionów złotych. Do realizacji przyjęto 12 programów badawczych obejmujących między innymi badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, nowymi wyrobami i recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych.

Rozpoczęto też prace dotyczące kolejnych edycji konkursów CuBR - w tym związanych z automatyzacją procesów górniczych, zwiększeniem efektywności przerobu rud miedzi oraz zastosowaniu renu w różnego typu powłokach, a także zwiększeniem efektywności energetycznej.

3. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców – KIC Raw MatTers

Wymianę doświadczeń w międzynarodowym zakresie umożliwia członkostwo KGHM w europejskim konsorcjum utworzonego przez ponad stu partnerów z 22 krajów Unii Europejskiej, w tym firm wydobywczych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Pod koniec 2014 roku konsorcjum zwyciężyło w konkursie zorganizowanym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) na poprowadzenie siedmioletniego programu, tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community) w obszarze surowców naturalnych – EIT Raw Materials.

„EIT Raw Materials ” ma zintegrować i wzmocnić innowacyjność w sektorze surowców poprzez wprowadzenie nowych technologii, produktów i usług na rzecz zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i recyklingu zasobów naturalnych. Rolą wszystkich partnerów będzie również dostarczanie technologii i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb społecznych, a także edukacja, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne podejmowanie wyzwań związanych z niedoborem surowców w Europie i koniecznością ich importu. Aktywne działania KGHM pozwoliły zgłosić Spółce do programu obszary badań, które są najistotniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoi Grupa Kapitałowa - między innymi kwestie zmniejszenia ilości odpadów, automatyzację prac kopalnianych oraz kwestie efektywności procesów.

Budżet przedsięwzięcia z EIT ma wynieść ponad 400 mln euro. Główna siedziba projektu to Berlin, ale dzięki zaangażowaniu KGHM i spółek z Grupy Kapitałowej jeden z sześciu tak zwanych “transnarodowych węzłów wiedzy” - integrujący Polskę, Austrię i wschodnie Niemcy - powstanie we Wrocławiu. Pozwoli to na integrację makroregionu, w którym środowiska naukowe wraz z partnerami przemysłowymi rozwijać będą specjalizacje technologiczne wykorzystujące istniejący potencjał - od generowania zbierania pomysłów na innowacje w sektorze surowcowym od firm i środowisk naukowych, przez wsparcie start-upów i przedsiębiorstw z sektora MŚP, po duże projekty pilotowe, testujące technologie na wyższych poziomach rozwoju.