Najistotniejsze przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i nowych technologii

W 2014 roku kontynuowano inwestycje w nowe technologie, głównie w obszarze rozwoju technologii mechanicznego urabiania złóż w warunkach Kopalń KGHM Polska Miedź S.A. raz realizacji Programu Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów.

Program Modernizacji Pirometalurgii.

W 2014 roku wdrażano Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. Obecnie w zakładzie "Głogów I" wykorzystuje się technologię pieców szybowych.

Po modernizacji zostaną one zastąpione piecem zawiesinowym, który umożliwia wytop miedzi w czystszej postaci. Efektem będzie hutnictwo miedzi efektywniejsze kosztowo i bardziej przyjazne dla środowiska.

Program Modernizacji Pirometalurgii

Kapitał finansowy
 • Budżet projektu 2,1 mld zł
 • Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 956 mln zł, w tym 484 mln zł w 2014 roku
 • Zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze sprzedaży dodatkowych ilości srebra, renu, ołowiu rafinowanego
 • Obniżka całkowitego jednostkowego kosztu przerobu
 • Obniżenie kosztów inwestycji odtworzeniowych
 • Obniżenie kosztów remontów
 • Obniżenie kosztów pracy
 • Możliwość przetopu koncentratów importowanych chalkopirytowych
Kapitał produkcyjny
 • Budowa pieców elektrycznego i zawiesinowego
 • Montaż hal
 • Budowa konstrukcji żelbetowej Budynku Elektro-Energetycznego oraz rozdzielni OSR 11
 • Zmodernizowany ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I
Kapitał intelektualny
 • Projekt oparty jest na licencji projektowej zakupionej od firmy Outokumpu Oy (obecnie Outotec Oyj) z Finlandii
 • Unifikacja technologii przetopu koncentratów w KGHM Polska Miedź S.A.
Kapitał ludzki
 • Liczba zatrudnionych pracowników przy realizacji inwestycji (włączając Wykonawców) to około 1 000 osób
 • 79 kontraktorów, z którymi zawarto blisko 115 umów
 • Zespół projektowy w strukturach HM Głogów to 34 osoby
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez wyraźne zmniejszenie wypadkowości wskutek wyeliminowania szczególnie uciążliwych stanowisk pracy w technologii pieców szybowych
Kapitał społeczny
 • Komunikacja programu w prasie lokalnej
 • Uspokojenie negatywnych nastrojów okolicznych rolników i mieszkańców okolic Głogowa poprzez zmniejszenie oddziaływania huty na środowisko naturalne
Kapitał naturlany
 • Wzrost wymagań z tytułu zaostrzania się przepisów ochrony środowiska naturalnego, znacznie podwyższa ryzyko kontynuacji stosowania technologii przetopu szybowego. Technologia pieca zawiesinowego pozwoli na zmniejszenie opłat za emisje
Zmniejszenie wskaźników emisji zanieczyszczeń na 1 tonę miedzi konwertorowej/blister w technologii przetopu w piecu zawiesinowym w porównaniu do obecnie stosowanej w HM Głogów I technologii przetopu w piecach szybowych. Zmniejszenie emisji pyłowej o około 55 procent, gazowej o około 58 procent oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów stałych oraz ścieków w tym:
 • Zmniejszenie emisji pyłów zawierających miedź, ołów i arsen
 • Zmniejszenie emisji gazów procesowych zawierających SO2, CO i NOX
 • Zmniejszenie ilości odpadów technologicznych oraz utylizowanych ścieków kwaśnych
 • Zwiększenie uzysku siarki do H2SO4

Rozwój technologii mechanicznego urabiania skał

Ruda miedzi oraz skały otaczające w LGOM charakteryzują się wyższymi parametrami wytrzymałościowymi w porównaniu do węgla. Dlatego proces urabiania w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w głównej mierze przy użyciu techniki strzelniczej. Spółka prowadzi testy i badania nad innowacyjną technologią mechanicznego urabiania złóż – współczesna technika pozwala na jej zastosowanie przy urabianiu również skał o większej wytrzymałości. Dzięki mechanicznemu urabianiu wydobywany urobek charakteryzuje się niższą zawartością skały płonnej. Duże znaczenie ma też fakt, że mechaniczne urabianie pozwala wydobywać ze złóż głębiej położonych i charakteryzujących się trudniejszymi warunkami geologicznymi (cienkie złoża) i geotermicznymi (wysoka temperatura skał).

Produkcyjne próby mechanicznego urabiania złóż trwają we współpracy z firmami Caterpillar Global Mining Europe GmbH (kompleks urabiający ACT) oraz SANDVIK (technologia drążenia wyrobisk chodnikowych zespołem trzech kombajnów; z udziałem PeBeKa S.A.). Dla zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w zakresie prac nad badaniami i opracowaniem możliwej do implementacji w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. technologii urabiania mechanicznego w październiku 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A. zawarła umowę z polskim producentem i dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa firmą KOPEX Machinery S.A. dotyczącą współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu prototypowego zmechanizowanego kompleksu ścianowego do wybierania złóż rudy miedzi.

W 2014 roku kontynuowano prace związane z badaniem możliwości zastosowania technologii mechanicznego urabiania skał w kopalniach KGHM Polska Miedź. W oparciu o dotychczasowe wyniki prób eksploatacyjnych z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT w oddziale pilotowych O/ZG Polkowice-Sieroszowice we współpracy z firmą Caterpillar Global Mining GmbH rozpoczęto prace związane z wdrożeniem niezbędnych modyfikacji zarówno w konstrukcji, jak i obudowie urządzenia prototypowego. Po wprowadzeniu zmian nastąpi kolejny etap prób eksploatacyjnych. Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 18 mln zł, w tym 1 mln zł w 2014 roku.

W kopalni Polkowice-Sieroszowice kontynuowano także rozpoczęte w 2013 roku produkcyjne próby urabiania zespołem trzech kombajnów chodnikowych w ramach realizacji chodnikowych robót przygotowawczych. Równocześnie realizowano proces gromadzenia doświadczeń i oceny techniczno-ekonomicznej wdrażanej technologii, a także prace związane z optymalizacją struktury techniczno-organizacyjnej oddziału kombajnowego. Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 8 mln zł, w tym 5 mln zł w 2014 roku.

Rozwój technologii mechanicznego urabiania przyczyni się do uzyskiwania większej wydajności, przyspieszenia postępów wykonywanych wyrobisk, wzrostu bezpieczeństwa pracy. W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest obniżka kosztów wydobycia oraz ułatwienie realizacji planów produkcyjnych Spółki.

Wydobycie

Reorganizacja procesu zakupowego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach Centralnego Biura Zakupów zrealizowano prace zmierzające do wprowadzenia globalnego systemu zakupowego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W ramach tych prac:

 • określono i uruchomiono wdrożenie struktury organizacyjnej oraz modelu zarządzania dla globalnej funkcji, 
 • przygotowano projekt zmodyfikowanej Polityki Zakupów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., 
 • prowadzono bieżące analizy i usprawnienia procesu zakupowego umożliwiające osiągnięcie synergii i oszczędności zakupowych m.in. w drodze optymalizacji łańcucha dostaw, uproszczania procedur zakupowych, wdrożenia spójnych narzędzi informatycznych wspierających procesy zakupowe, zwiększania ilości grup asortymentowych realizowanych globalnie, agregacji wolumenów zakupowych i prowadzenia przetargów globalnych.