Nasze wyniki: Rozwój bazy zasobowej

O wartości spółki górniczej decyduje – obok pracujących w niej ludzi – przede wszystkim baza zasobowa. O jej jakości decydują zarówno kryteria geologiczne (zawartość minerałów), górnicze (głębokość i struktura ich zalegania), jak i polityczne (lokalizacja w bezpiecznych geopolitycznie obszarach).

Zabezpieczenie i powiększenie własnej bazy zasobowej KGHM realizuje zarówno poprzez prowadzenie prac eksploracyjnych na terenach, co do których Spółka posiada stosowne koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze, jak i poprzez ekspansję dokonując przejęć podmiotów górniczych posiadających aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych (spełniających oczekiwane przez Spółkę kryteria oceny projektu).

Mapa projektów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Mapa projektów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.