Głogów Głęboki-Przemysłowy

Według szacunków, złoże zalegające w obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy (GG-P) stanowi około jednej czwartej zasobów miedzi i około jednej trzeciej zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce. Jedyną możliwością pełnego dotarcia do zasobów jest rozwój systemu głębokiego wydobycia. Zdobyte przez ekspertów doświadczenie podczas realizacji GG-P jest unikalne w skali światowej.

Proces zagospodarowania złoża w obszarze górniczym GG-P obejmuje trzy etapy:

 • Etap I - udostępnienie poziomu 1 200 m - wykonanie głównych wyrobisk korytarzowych o charakterze kapitalnym, łączących szyby udostępniające złoże wraz z zabudową w nich niezbędnej infrastruktury technicznej, budowa kompleksu szybu GG-1 oraz powierzchniowych stacji klimatyzacyjnych (PSK)
 • Etap II - udostępnienie złoża w obszarze górniczym GG-P - wykonanie sieci głównych wyrobisk (chodników i upadowych) wydzielających bloki eksploatacyjne oraz ich uzbrojenie
 • Etap III - roboty przygotowawcze - wykonanie wyrobisk przygotowawczych dzielących bloki na pola eksploatacyjne wraz z zabudową infrastruktury

W 2014 roku kontynuowano wykonywanie wyrobisk chodnikowych w celu udostępnienia obszaru górniczego GG-P wraz z zabudową infrastruktury technicznej. Trwa głębienie szybu wentylacyjnego (wdechowego) GG-1 w obudowie tubingowej. Budowa szybu GG-1 prowadzona będzie etapami i zakończy się w 2019 roku. Będzie to najgłębszy szyb w Zagłębiu Miedziowym - jego docelowa głębokość to 1 340 metrów, a średnica 7,5 metra.

W kwietniu 2014 roku w obszarze GG-P pracę rozpoczął pierwszy oddział eksploatacyjny, rozpoczęto wydobycie poniżej poziomu 1 200 metrów. Złoże eksploatowane jest przez dwie istniejące już kopalnie “Rudna” i “Polkowice-Sieroszowice”. Zagospodarowanie obszaru GG-P umożliwi Spółce przedłużenie działalności górniczej w Polsce na własnym złożu przez kolejne 30-40 lat. W okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, tj. w latach 2028-2035, produkcja z obszaru wynosić będzie ponad 10 milionów ton rudy oraz 200-220 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Wydobycie na takiej głębokości postawiło przed inżynierami z KGHM nowe wyzwania. Niezbędne było między innymi określenie potencjalnych zagrożeń gazogeodynamicznych. Zastosowano - po raz pierwszy na świecie na taką skalę - badanie metodą skanowania sejsmicznego. Technika ta umożliwia rozpoznanie struktury górotworu za pomocą fal sejsmicznych.

Program Głogów Głęboki-Przemysłowy

Kapitał finansowy
 • Zatwierdzony budżet na realizację pogramu 2 792 mln zł
 • Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 1 299 mln zł, w tym 416 mln zł w 2014 roku
 • Własność: 100 proc. KGHM Polska Miedź S.A.
Zapewnienie przychodów KGHM Polska Miedź S.A. z działalności podstawowej poprzez przedłużenie działalności górniczej Spółki na własnym złożu do roku 2042 zapewniającej utrzymanie stabilnego poziomu produkcji KGHM w długiej perspektywie czasowej na poziomie:
 • w latach 2009 - 2022 - 28,5 mln Mg rudy/rok
 • w latach 2023 - 2035 - 24,5 mln Mg rudy/rok
 • w latach 2036 – 2042 - około 9,7 mln Mg rudy/rok
Kapitał produkcyjny
 • Wydrążenie wyrobisk udostępniających, budowę komór maszyn ciężkich oraz wykonanie infrastruktury wentylacyjnej i klimatyzacyjne
 • Wykonano 61 171,6 mb wyrobisk górniczych finansowanych ze środków inwestycyjnych i 12 528,6 mb wyrobisk górniczych finansowanych ze środków eksploatacyjnych (łącznie 73 700,2 mb) wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej (rurociągi wodne, kable zasilające, rozdzielnie elektryczne, przenośniki taśmowe, zbiorniki retencyjne, rurociągi i urządzenie klimatyzacyjne, teletechnika)
 • Udostępnienie i zagospodarowanie złoża rud miedzi o szacowanej wielkości zasobów bilansowych w wysokości 7 011 tys. Mg Cu i 22 981 Mg Ag (stan na 31.12.2007 roku)
 • Do końca 2014 roku z obszaru GGP, udostępnianego w ramach realizacji programu ponad 348 tys. ton rudy
 • Zakończono i przekazano do użytkowania do Oddziałów ZG Rudna i ZG Polkowice–Sieroszowice 180 środków trwałych o łącznej wartości 215.466,4 tys. zł, w tym do ZG Rudna 123 środki trwałe o łącznej wartości 174.822,5 tys. zł, a do ZG Polkowice-Sieroszowice 57 środków trwałych o wartości 40.643,9 tys. zł
Kapitał intelektualny
 • Program zagospodarowania złoża GGP opracowany został przez spółkę z GK KGHM – KGHM Cuprum Sp.z o.o.
 • Program zarządzany zgodnie z przyjętą w Spółce metodyką zarządzania projektami KGHM TenStep
 • Know-how w zakresie technologii trigeneracji, mechanicznego urabiania skał
Kapitał ludzki
 • Zespół programu GGP: 23 osoby
 • Ilość zatrudnionych pracowników u Wykonawców zewnętrznych realizujących zlecone zadania: około 2 000
 • 30 kontraktorów, z którymi zawarto blisko 80 umów
 • Wzrost zatrudnienia w krótkim okresie oraz utrzymanie miejsc pracy w długim okresie
Kapitał społeczny
 • Program realizowany w oparciu o uzyskana przez KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2004 koncesję na wydobywanie złoża rud miedzi w obszarze górniczym Głogów Głęboki–Przemysłowy (data ważności 25.11.2054 roku)
 • Opracowany plan komunikacji z interesariuszami