Projekty eksploracyjne

W wyniku realizacji prac eksploracyjnych planowane jest powiększenie bazy zasobowej spółki.

Rozwój bazy zasobowej prowadzony był w 2014 roku również w ramach Regionalnego Programu Eksploracyjnego KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku realizacji prac eksploracyjnych planowane jest powiększenie bazy zasobowej spółki. Zasoby geologiczne rud miedzi będą przedmiotem oceny pod kątem możliwości ich zagospodarowania górniczego. Po rozpoznaniu i udokumentowaniu obszarów złożowych kolejnym etapem jest rozpoczęcie procesu pozyskania koncesji wydobywczych w rozpoznane i udokumentowane obszary, a w konsekwencji stworzenie możliwości rozwoju i przedłużenia funkcjonowania kopalń KGHM Polska Miedź S.A. w perspektywie długoterminowej.

Realizowane obecnie projekty eksploatacyjne to:

  • Projekt „Gaworzyce-Radwanice” - zakończono prace eksploracyjne zaplanowane do realizacji w latach 2008-2014. W 2015 roku kontynuowane będą działania formalne i techniczno-projektowe nakierowane na uzyskanie koncesji na wydobycie rudy miedzi na tym obszarze. Koncesje „Gaworzyce-Radwanice” obejmują łącznie obszar 99 km2 i przylegają do zachodniej granicy obecnie eksploatowanych przez spółkę obszarów złożowych (ZGlexicon.png Polkowice-Sieroszowice).
  • Projekt „Synklina Grodziecka” - zakończono zaplanowany do realizacji w latach 2011-2014 program wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych w rejonie tzw. Starego Zagłębia Miedziowego w pobliżu Bolesławca. Zakłada się kontynuację prac geologicznych w powiązaniu z sąsiadującą koncesją „Konrad”, celem wykonania wspólnej dokumentacji.
  • Projekt „Konrad” - wykonywano prace przygotowawczo-organizacyjne przez przystąpieniem do robót geologicznych na obszarze koncesyjnym. Obecnie realizowane jest postępowanie przetargowe dotyczące realizacji prac geofizycznych.
  • Projekt „Retków-Ścinawa” oraz Projekt „Głogów” - rozpoczęto wiercenia otworów.
  • Projekt „Weisswasser” (Niemcy, Saksonia) – kontynuowano prace geologiczne rozpoznawcze obszaru Weisswasser. Wykonano pomiary sejsmiczne oraz analizy danych historycznych uzyskanych z odwiertu poszukiwawczego wykonanego na tym terenie w latach 60. minionego wieku. Zgromadzone dane pozwoliły na wyznaczenie obszaru, na którym istnieje potencjalna mineralizacja miedzi spełniająca kryteria poszukiwawcze KGHM dla tego typu złóż. W celu weryfikacji, spółka KGHM Kupfer AG, realizuje w imieniu KGHM Polska Miedź S.A. projekt Weisswasser, wykona odwiert i przeprowadzi stosowne pomiary.
  • Projekt „Stojanów” – obecnie trwa reinterpretacja historycznych danych geofizycznych.
  • Projekt „Bytom Odrzański” oraz Projekt „Kulów-Luboszyce” – trwają postępowania administracyjne zmierzające do uzyskania zgody na rozpoznanie w/w obszarów.
  • Projekt „Zatoka Pucka” - w 2014 roku Minister Środowiska udzielił na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo–magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną. W roku 2015 KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła prace nakierowane na rozpoznanie przedmiotowego obszaru złożowego. Niezależnie od nich trwają prace nad założeniem wspólnie z podmiotami Grupy Azoty S.A. spółki joint-venture, mającej być operatorem prac na obszarze Zatoki Puckiej.