Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest podstawą działania KGHM we wszystkich obszarach. W 2014 roku uruchomiono wdrażanie jednolitej polityki w zakresie BHP - „Program poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”.

Zoptymalizowano w nim inicjatywy z zakresu BHP realizowane dotychczas w KGHM, rozszerzono działania o dobre praktyki mające dotychczas lokalnie oraz sparametryzowano działania na poziomie poszczególnych inicjatyw. Dokument został przyjęty przez działającą przy KGHM Polska Miedź S.A. Radę Bezpieczeństwa Pracy, którą tworzą przedstawiciele pracodawców strony związkowej – sygnatariuszy zakładowego zbiorowego układu pracy – oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy z poszczególnych Oddziałów.

Cele ogólne programu to:

  • Poprawa kultury bezpieczeństwa dla uzyskania stanu, w którym bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości
  • Podniesienie jakości szkoleń z zakresu BHP
  • Szerszy udział pracowników w dbałość o bezpieczeństwo w pracy
  • Wdrożenie spójnego pakietu narzędzi motywacyjnych do zachowań pro bezpiecznych
  • Wdrożenie filozofii bezpieczeństwo jest wartością, a nie kosztem
  • Kampania w zakresie pracy zespołowej, jako podstawa pracy
  • Przede wszystkim prewencja – rejestracja zdarzeń potencjalnie wypadkowych i eliminacja zdarzeń u źródła
  • Wdrożenie spójnego programu profilaktyki zdrowotnej dla pracowników KGHM
  • Wprowadzanie nowych środków ochrony osobistej i minimalizacja zagrożeń w środowisku pracy
  • Optymalizacja kosztów na BHP

Jednymi z największych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Szczególnie istotne są niebezpieczeństwa związane z występowaniem wstrząsów sejsmicznych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. W ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń/infrastruktury dołowej, a w konsekwencji przestojów w eksploatacji.

Od kilku lat nakłady na BHP pozostają w KGHM Polska Miedź S.A. na stałym, wysokim poziomie gwarantującym pełne finansowanie specyficznych potrzeb i spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa występujących w górnictwie.

Wskaźnik LTIFR w KGHM Polska Miedź S.A.

Nakłady na BHP w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2012-2014 (w zł)

OddziałWykonanieRazem BHP
201220132014
Usługi obce 2 329 371 2 454 834 2 566 134 7 350 339
Szkolenia 510 086 509 536 358 769 1 378 391
Posiłki zaliczane do BHP 19 953 497 19 850 465 20 091 472 59 895 434
Materiały BHP 39 314 881 43 298 065 42 899 638 125 512 584
Renty wyrównawcze 8 411 461 8 163 545 8 122 035 24 697 041
Ochrona zdrowia (bez abonamentu medycznego oraz poradni zdrowia w BZ) 13 748 204 14 739 432 14 528 082 43 015 718
Razem KGHM Polska Miedź 84 267 499 89 015 877 88 566 131 261 849 507

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci

20142013
KobietyMężczyźniKobietyMężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 2 302 6 382
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 3 3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 4 1
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 2 295 6 378
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 304 388

KGHM prowadzi systematycznie obserwacje sejsmologiczne, do których wykorzystuje rozbudowaną sieć dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Podejmowane są również działania w celu ograniczania zagrożenia tąpaniami i zawałami. Przykładem mogą być plany eksploatacji, które określają rozmiar i kształt komór oraz filarów międzykomorowych, najkorzystniejszy kierunek eksploatacji oraz optymalną kolejności wybierania złoża. Spółka systematycznie prowadzi też tak zwane “prowokowanie górotworu” grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu.

Każdy wypadek w zakładach KGHM jest szczegółowo badany i analizowany przez ekspertów. W powypadkowych protokołach ustalane są przyczyny wypadku, osoby odpowiedzialne (jeśli występują) oraz – co równie ważne – tworzone są zalecenia tak, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko powtórzenia się wypadku. Okoliczności zdarzeń są przedstawiane i omawiane z pracownikami Spółki. Przykładem mogą być podjęte działania po śmiertelnym wypadku, do którego doszło we wrześniu w kopalni Rudna. Analiza sytuacji wykazała, że jeden z górników – mimo wielokrotnych szkoleń i ostrzeżeń – przebywał pod niezabezpieczonym stropem wyrobiska, gdzie wchodzenie jest bezwzględnie zabronione. Łata skalna, która oderwała się ze stropu spowodowała śmierć górnika. Wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.

Po zdarzeniu z okolicznościami wypadku zapoznani zostali wszyscy pracownicy zatrudnieni pod ziemią. Zwrócono szczególną uwagę na zasady pracy i poruszania się pod ziemią. Zdecydowano się także przeprowadzić dodatkowe szkolenie poświęcone w szczególności zakazowi wchodzenia i przebywania w wyrobiskach niezabezpieczonych obudową.

Wskaźniki wypadkowe

Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000)
20142013
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
0,109 16,53 16,64 4,42 22,18 20,9
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200000)
20142013
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
0,93 115,46 116,4 1,38 145,94 147,32
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)
20142013
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
69 55,78 56,8 18 58,52 57,61
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR, liczony jako <liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych/ całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie>* 200.000)
20142013
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
0 0,045 0,045 0 0,106 0,106

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

Lp.Zidentyfikowane zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowiaInformacje, które typy stanowisk (grupy pracowników) są szczególnie narażone na podwyższone ryzyko wystąpienia określonych chorób w związku z działalnością zawodowąLiczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia/ narażonych na ryzykoInformacja dlaczego występuje szczególne narażenie na choroby zawodoweOpis jakie działania mitygujące podejmuje organizacja (m.in. programy prozdrowotne, programy BHP etc.)Procent pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażonych na wysokie ryzyko choroby zawodowej, wobec których podejmowane były działania profilaktyczne – w tym, ocena ryzyka zawodowego
1Pyły przemysłowe zwłukniające. Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 2 299 Technologie i systemy Srodki ochrony indywidualnej 100 proc.
2Substancje chemiczne rakotwórcze Hutnicy 1103 Proces pirometerulgi Wentylacja i ochrony indywiualne 100 proc.
3Hałas Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 6787 Urządzenia Ochrony indywidualne 100 proc.
4Wibracja Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 727 Maszyny i urządzenia Wyższa jakość sprzętu 30 proc.
5Mikroklimat gorący Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 3650 Duże głębokości wydobycia. Klimatyzacja centralna, wentylacja 100 proc.
6Nadmierne obciążenie fizyczne Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 2115 Warunki pracy Mechanizacja czynności 60 proc.

Zawarte z pracownikami zakładowe umowy zbiorowe obejmują kwestie BHP. Przewidziana jest konieczność między innymi zapewnienia osobistego sprzętu ochronnego dla pracowników, szkoleń BHP, okresowych inspekcji. Pracownicy mają też prawo do odmowy wykonania niebezpiecznej pracy, a przedstawiciele pracowników biorą udział w kontrolach i audytach BHP oraz dochodzeniach dotyczących wypadków. Umowy zakładają też okresowe inspekcje i określają mechanizm składania skarg. Kwestie BHP są również zawarte w jednej z trzech umów, które Spółka ma podpisane ze związkami zawodowymi.