Świadczenia dla pracowników

Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych

W KGHM Polska Miedź S.A. Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych tworzone są odrębnie w każdym z Oddziałów Spółki. Łączny przeciętny odpis na Fundusz Socjalny (podstawowy i dodatkowy, wynikający z ZUZP) na jednego pracownika wyniósł w 2014 roku ponad 6 tys. zł. Odpis ten pozwala na zaspokojenie potrzeb socjalnych załogi w stopniu znacząco wyższym od standardów obowiązujących w innych przedsiębiorstwach. Ogółem w 2014 roku wielkość w/w odpisów tj. ustawowego i dodatkowego wyniosła 115,5 mln zł. Świadczeniami z Funduszu objętych jest prawie 18,4 tys. pracowników oraz prawie 16,5 tys. emerytów i rencistów. Ze świadczeń korzystają także członkowie rodzin.

Wybrane świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 roku

L.p.Wyszczególnienie2014
Ilość dofinansowań, z których skorzystali pracownicyIlość dzieciWartość wypłaconego świadczenia
(w tys. zł)
ŚWIADCZENIA
1 Świadczenie wypoczynkowe 18 474 46 671
2 Zwrot kosztów przejazdu urlopowego 7 329 1 356
3 Wczasy profilaktyczno – lecznicze 443 1 474
4 Ekwiwalent na pokrycie wydatków szkolnych 7 510 10 490 24 076
5 Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 4 481 4 904 8 545
6 Dofinansowanie do opłat za żłobki, przedszkola, kluby dziecięce 2 648 3 202 1 437
7 Pomoc finansowa dla pracowników w formie bonów / talonów /kart przedpłaconych 12 050 8 286
8 Dofinansowanie do sportu, rekreacji i turystyki 51 573 8 334
9 Dofinansowanie do kultury i oświaty 5 755 723
10 Dofinansowanie do wczasów pracowniczych (poza świadczeniem wypoczynkowym) 1 506 1 701
11 Zapomogi 6 468 4 914
Razem świadczenia 118 237 18 596 107 516
POŻYCZKI MIESZKANIOWE
1 Pożyczki na zakup / budowę mieszkania / domu 505 24 170
2 Pożyczki na remont i modernizację 1 304 11 245
3 Pozostałe pożyczki 232 2 049
Razem pożyczki 1 809 37 464

Pracowniczy Program Emerytalny

Od 2005 roku w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny w formie wnoszenia przez pracodawcę składek w wysokości 7 procent do funduszy inwestycyjnych. Udział w programie jest dobrowolny. Pracownicy mogą również zadeklarować i opłacać składkę dodatkową na wybrany przez siebie fundusz. 

Aktywa Pracowniczego Programu Emerytalnego na dzień 30.12.2014 roku (w zł)

OddziałAktywa na dzień 30.12.2014 rokuIlość osóbŚrednie aktywa
ZG Lubin 139 827 708 3 364 41 566
ZG Polkowice-Sieroszowice 193 832 984 4 862 39 867
ZG Rudna 215 313 613 4 899 43 951
HM Legnica 31 534 706 890 35 432
HM Głogów 87 795 993 2 461 35 675
HM Cedynia 8 986 495 225 39 940
ZWR 35 735 579 913 39 141
Zakład Hydrotechniczny 11 344 009 335 33 863
JRG-H 4 516 277 111 40 687
COPI 9 217 652 243 37 933
Centrala 37 898 582 708 53 529
Razem 776 003 598 19 011 40 819

Abonamentowa Opieka Medyczna

W KGHM Polska Miedź S.A. pracownicy oraz ich rodziny mogą przystąpić do Abonamentowej Opieki Medycznej. W przypadku pracowników pracodawca ponosi koszty miesięcznych odpłatności, natomiast w przypadku członków rodzin to pracownik pokrywa zobowiązanie. Miesięczna kwota to 35 zł na osobę. Posiadacz karty AOM może korzystać z szerokiego wachlarza specjalistów oraz badań.

Informacja nt. funkcjonowania abonamentu medycznego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

OddziałStan zatrudnienia na 31.12.2014 rokuIlość pracowników, którzy przystąpili do pakietuUdział %
ZG Lubin 3 266 1 880 57,56%
ZG Polkowice-Sieroszowice 4 614 2 411 52,25%
ZG Rudna 4 476 2 662 59,47%
HM Głogów 2 448 1 356 55,39%
HM Legnica 879 623 70,88%
HM Cedynia 232 144 62,07%
ZWR 922 586 63,56%
Zakład Hydrotechniczny 355 239 67,32%
COPI 240 172 71,67%
JRG-H 112 86 76,79%
Centrala 624 529 84,78%
Razem 18 168 10 688 58,83%

Ubezpieczenia pracowników

KGHM gwarantuje ubezpieczenie pracowników na życie.

Składka finansowana przez pracodawcę wynosi 25 złotych miesięcznie.

Wszystkie powyżej wymienione świadczenia dostępne są dla wszystkich pracowników - w KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zróżnicowania świadczeń dodatkowych pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi a pracownikami czasowymi lub pracującymi w niepełnym wymiarze godzinowym.