Wskaźniki

W 2014 roku w Spółce nie zanotowano strajków pracowniczych

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

Lp.Łączna liczba pracowników i współpracowników w podziale na: Liczba pracowników 
2014
KobietyMężczyźni
1zatrudnionych na czas określony 43 901
2zatrudnionych na czas nieokreślony 1 284 15 940
3zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 22 134
4zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 1
5zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 10 62
6samozatrudnionych 0 0
7pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 0 0
 Suma 1 327 17 038

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji

LokalizacjaPłaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto) 2014średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczeblastosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnejśrednie wynagrodzenie pracownika najniższego szczeblastosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej
KOBIETYKOBIETYMĘŻCZYŹNIMĘŻCZYŹNI
Polska 1 680 zł 3 363 zł 2 3 810 zł 2,27

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)

Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na:Liczba pracowników
2014
1Całkowita liczb pracowników objętych umowami zbiorowymi 18112
2Całkowita liczba zatrudnionych 18168
3Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym (procent) 99,7 proc.

Aspekt: Zatrudnienie

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na:Liczba pracownikówLiczba nowozatrudnionych pracownikówProcent nowozatrudnionych pracowników
201420142014
1Kobiety 1327 34 2,56 proc.
2Mężczyźni 16841 406 2,41 proc.
Suma 18168 440 2,42 proc.
Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupieProcent nowozatrudnionych pracowników
20142014
1<30 229 52,05 proc.
230-50 132 30,00 proc.
3>50 40 9,09 proc.
Lp.Łączna liczba odejść pracowników w podziale na:Liczba pracownikówLiczba odejść pracownikówProcent odejść pracowników
201420142014
1Kobiety 1327 60 4,52 proc.
2Mężczyźni 16841 781 4,64 proc.
Suma 18168 841 4,63 proc.
Lp.Łączna liczba odejść w podziale na grupy wiekowe:Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowejProcent odejść pracowników
20142014
1<30 55 6,54 proc.
230-50 299 35,55 proc.
3>50 448 53,27 proc.

Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci

Lp.Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci20142014
KobietyMężczyźni
2Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 48 675
3Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim 34 674
4Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy po powrocie 6 672
5Wskaźnik powrotów do pracy 70,8 procent 99,9 procent

Aspekt: Edukacja i szkolenia

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci

2014
KobietyMężczyźniSuma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 34 232 519 584 553 816
Liczba pracowników (wartości tożsame z danymi ze wskaźnika G4-10) 1 327 16 841 18 168
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 25,79 30,85 30,48
Struktura zatrudnieniaŁączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnieniaŁączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia
20142014
Zarząd 476 5
Wyższa kadra kierownicza (dyrektorzy naczelni, dyrektorzy w Oddziałach) 4 200 50
Pozostała kadra kierownicza 30 024 560
Stanowiska nierobotnicze 130 084 4 096
Stanowiska robotnicze 389 032 13 457

Aspekt: Różnorodność i równość szans

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

Lp.Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodnościOdsetek pracowników w każdej z kategorii w 2014 roku w procentach
KobietyMężczyźni
1. <30 lat 0,5 12,0
2. 30-50 lat 3,7 62,2
3. >50 lat 3,1 18,5
4. Obcokrajowcy 0,0 0,0
Ogółem procentowy 7,3 92,7
Lp.Pracownicy wg kategorii zatrudnieniaOdsetek pracowników w każdej z kategorii w 2014 roku w procentach
KobietyMężczyźni
1. Zarząd 0,00 0,03
2. Wyższa kadra kierownicza 0,03 0,24
3. Pozostała kadra kierownicza 0,40 2,70
4. stanowiska nierobotnicze 6,00 16,55
5. stanowiska robotnicze 0,70 73,35
Lp.Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodnościPodział procentowy w każdej z kategorii w 2014 roku
KobietyMężczyźni
1. <30 lat 0,0 0,0
2. 30-50 lat 11,0 33,0
3. >50 lat 0,0 56,0
4. Obcokrajowcy 0,0 0,0
Ogółem podział procentowy 11,0 89,0
Lp.Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodnościPodział procentowy w każdej z kategorii w 2014 roku
KobietyMężczyźni
1. <30 lat 0,0 0,0
2. 30-50 lat 0,0 60,0
3. >50 lat 0,0 40,0
4. Obcokrajowcy 0,0 0,0
Ogółem podział procentowy 0,0 100,0