Ochrona środowiska

Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerabianie w hutach nierozerwalnie związane jest z oddziaływaniem na środowisko we wszystkich jego wymiarach – zarówno tych odnawialnych, jak i nieodnawialnych. KGHM nie uchyla się od odpowiedzialności za stan środowiska i systematycznie modernizuje instalacje służące ochronie środowiska.

Łączne opłaty Spółki za korzystanie ze środowiska w 2014 roku wyniosły nieco ponad 29,5 mln zł. Wysokość opłat była niższa niż w roku 2013, pomimo corocznego wzrostu jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Przyczyniła się do tego mniejsza produkcja odpadów w Hucie Miedzi Legnica w związku z przestojem remontowym huty. Najwyższe opłaty – ponad 18,8 mln zł Spółka uiściła za zanieczyszczenia zrzucane w wodach nadosadowych z obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Drugim pod względem wielkości kosztem – ponad 6,3 mln zł - była opłata za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Starając się równoważyć oddziaływanie na środowisko naturalne, KGHM podejmuje szereg działań proekologicznych. Są to m.in. inicjatywy skupiające się na właściwym korzystaniu bądź odnawianiu zasobów środowiska, tam, gdzie firma prowadzi działalność przemysłową.
Do najbardziej istotnych należały:

  • uruchomienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w blokach gazowo-parowych
  • gwarancje finansowe dla Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
  • rozpoczęcie działań związanych z opracowywaniem tzw. raportów początkowych
  • poprawa jakości powietrza wokół szybu SG2 w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Uruchomienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 procent w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem. Praca bloków pokryje około jednej piątej zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną.

W 2014 roku po raz pierwszy w historii Spółki ustanowiono też gwarancję finansową dla Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Jej celem jest zabezpieczenie finansowania działań związanych z przyszłym zamknięciem obiektu, jego rekultywacją i monitoringiem.

W Spółce rozpoczęto także działania związane z opracowaniem tzw. raportów początkowych dla instalacji hutniczych w Głogowie i Legnicy. Raporty te dotyczą środowiska gruntowo-wodnego. Dzięki analizom, KGHM otrzyma mapę stanu zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na obszarze funkcjonowania hut. Obowiązek posiadania takich raportów powstał po zmianie Prawa ochrony środowiska w 2014 roku.

Wychodząc naprzeciw postulatom lokalnej społeczności KGHM podejmuje też działania zmierzające do poprawy jakości powietrza wokół szybu SG2 kopalni Polkowice-Sieroszowice. W ostatnich latach emisje z szybu są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców z powodu odczuwalnego, nieprzyjemnego zapachu. W 2014 roku sytuacja uległa poprawie dzięki zamontowaniu instalacji do zamgławiania powietrza specjalnym preparatem redukującym związki odorowe. Podjęte działania nie są jednak do końca skuteczne - KGHM pracuje nad pozyskaniem technologii, która docelowo rozwiązałaby ten problem.

KGHM jest też członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia REACH dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów. Stale aktualizowana jest odpowiednia dokumentacja dotyczące substancji stosowanych w Spółce.

W sumie w 2014 roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych 601 mln zł.

Najważniejsze, planowane w najbliższym czasie ekologiczne działania Spółki to:

  • dostosowanie posiadanych decyzji administracyjnych do pojawiających się zmian w prawie
  • kontynuacja prac modernizacyjnych pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów
  • nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2
  • prace związane z bezpieczeństwem Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
  • kontynuacja programu promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym, skierowanego do mieszkańców byłych stref ochronnych
  • rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o tzw. kwaterę południową