Wskaźniki

Aspekt: Materiały

Wykorzystane materiały według wagi i objętości

Wykorzystane materiały według wagi i objętości.Jednostka miary20132014
Wydobycie rud miedzi w.s. tys. ton 30 647 31 023

Aspekt: Energia

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

1Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych
(własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (GJ)
2013
Wartości (GJ)
2014
Benzyna (silnikowa I lotnicza) 1 905 1 518
Nieodnawialne węgiel 3 482 555 3 420 694,43
gaz ziemny 3 873 770 4 294 024,68
olej opałowy 159 341 1 316 57,00
olej napędowy 1 261 088 1 249 202,96
Suma Suma zużycia 8 985 595 9 095 579,07
2 Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Suma Suma zużycia 0 0
3 Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności
energia elektryczna 9 331 839 9 435 091
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 2 418 054 2 184 643
Suma Zużycie energii 11 749 893 11 619 734
4 Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 466 211 503 665
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (netto) 132 721 355 145
Całkowita sprzedaż energii chłodniczej 0 0
Całkowita sprzedaż pary 101 981 85 653
Suma Sprzedaż 598 932 944 463

Surowce odnawialne: KGHM planuje budowę fabryki paneli fotowoltaicznych, na razie jest na etapie analizy potencjalnych lokalizacji zakładu. 

Ograniczenie zużycia energii

1Prowadzone działania na rzecz oszczędnośći energiiIlość zaoszczędzonej energii w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań (MWh) Podstawa obliczeń ilości energii zaoszczędzonej, w tym: rok bazowy/wartość bazowaTyp oszczędzonej energii i opis inicjatywy
2014
Inicjatywa/projekt 1 41 274,83 Zaoszczędzona energia elektryczna w stosunku do roku bazowego 2013 energia elektryczna
Inicjatywa/projekt 2 8 481 Zaoszczędzone paliwo gazowe w stosunku do roku bazowego 2013 paliwo gazowe
Inicjatywa/projekt 3 1 248 Zaoszczędzona para w stosunku do roku bazowego 2013 para
Suma 51 003,83

Informacja podana powyżej została obliczona jako suma efektów ze zrealizowanych działań prooszczędnościowych opisanych w Programie Oszczędności Energii ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź.

Aspekt: Woda

Łączny pobór wody według źródła

Oddział ZG „Rudna”
RokDopływ wody z górotworuCałkowita ilość wody wypompowana z Oddziału [m3/rok]
[m3/rok]
2013 1 056 725 3 933 490
2014 1 058 032 3 981 528
Oddział ZG „Lubin”
RokDopływ wody z górotworuCałkowita ilość wody wypompowana z Oddziału [m3/rok]
[m3/rok]
2013 8 142 049 8 753 998
2014 8 240 357 8 630 721
Oddział ZG ”Polkowice-Sieroszowice”
RokDopływ wody z górotworuCałkowita ilość wody wypompowana z Oddziału [m3/rok]
[m3/rok]
2013 16 434 802 14 542 176
2014 15 920 424 14 015 716
Produkcja wody przemysłowejJednostka miary20132014
Zakład Hydrotechniczny [m3/rok] 148 958 599 150 875 234
Ilość wody pochodzącej z odwodnienia [m3/rok] 25 633 576 25 218 813

Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody.

W obszarze działania KGHM nie występują źródła wody znacząco zubożone poprzez nadmierny pobór przez Spółkę. Odwadnianie górnicze kopalń KGHM Polska Miedź S.A. nie wpływa na ujęcia wód podziemnych z powierzchni.

Wody dopływające do zakładów górniczych ujmowane są w ramach systemu ich odwodnienia i wykorzystywane w procesach technologicznych. Nadmiar odprowadzany jest do Odry. Retencja wody następuje w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.

Aspekt: Bioróżnorodność

W swojej działalności KGHM uwzględnia fakt, że na należących do niej terenach zlokalizowane są cenne przyrodniczo obszary, takie jak pomniki i rezerwaty przyrody, które wymagają dodatkowego nadzoru. Do najważniejszych spośród nich można zaliczyć pomnik przyrody „Aleja Dębowa w Nowym Dworze” na terenie górniczym Polkowice, rezerwaty przyrody „Uroczysko Orbiszów” i „Buczyna Jakubowska” na terenie złoża Sieroszowice, trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Guzicki Potok”, „Trzebcz” i „Grodowiec” oraz 45 pomników przyrody na terenie górniczym złoża „Lubin-Małomice”.

Działalność Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. nie ma istotnego negatywnego wpływu na populację gatunków i terenów objętych cennych przyrodniczo, w tym objętych dyrektywą Natura 2000.

Łączna ilość gruntów ( własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą) naruszonych (zdegradowanych) lub odnowionych - przywróconych do stanu poprzedniego)

OddziałPowierzchnia gruntów, w tym:
Użytkowanie wieczyste /współużytkowanie wieczyste /ha/Własność/współwłasność /ha/
Huta Miedzi Cedynia 48,2885 0
Huta Miedzi Głogów 2 045,1537 434,5306
Huta Miedzi Legnica 211,7468 183,4161
Zakład Hydrotechniczny 3 071,5804 344,1796
Zakłady Górnicze Lubin 47,6933 0
Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice 118,5674 26,8559
Zakłady Górnicze Rudna 91,5701 8,8674
Zakłady Wzbogacania Rud 64,106 0,4261
Ogółem 5 698,7062 998,2757

Aspekt: Emisje

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

Lp.Emisje bezpośrednieEmisja gazów cieplarnianych
[tCO2e]
Gazy cieplarniane, które zostały uwzględnione w obliczeniach
20142013opis
1Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 821 761 845 992 Gazy gardzielowe eksportowane do spółki Energetyka (w EU ETS traktowane jako emisja Energetyki)
2Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 39 356 61 153 Emisja ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego
3Emisja z przetwarzania fizycznego i chemicznego 543 631 441 403 Emisja procesowa
4Emisje węglowodorów fluoru (HFC) 35 481 34 169 Czynniki chłodnicze i elektroizolatory (SF6)
5Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 92 217 92 867 Paliwa silnikowe
Suma emisji bezpośrednich 1 532 446 1 475 584
6Emisja biogennego dwutlenku węgla w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 131 874 140 795 Zawiera również transfer węgla pochodzenia biologicznego w gazie gardzielowym do elektrociepłowni spółki Energetyka

We wskaźniku G4-EN15 za 2013 r . dokonano korekty. Obniżenie emisji bezpośredniej nastąpiło głównie w wyniku zmniejszenia emisji przetwarzania fizycznego i chemicznego (emisji procesowej).

Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

Lp.Emisje pośrednie według źródła pochodzeniaEmisja gazów cieplarnianych (tCO2e)Gazy cieplarniane zostały uwzględnione w obliczeniach
20142013OPIS
1Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej 1 916 645 1 947 702 Emisja pośrednia związana z zakupioną u różnych podmiotów energią elektryczną
2Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej 309 319 309 425 Emisja pośrednia związana z załością zkupionego ciepła (woda grzewcza, para technologiczna)
3Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary brak danych - uwzględnione w pozycji 2.
Suma emisji pośrednich 2 225 964 2 257 127

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Lp.Opis podjętych inicjatyw i działań skierowanych na zmniejszenie emisji GHG (ze wskazaniem w którym roku 2014,2013)Wskazanie o ile zmniejszyła się ilość emisji GHG w stosunku do wartości bazowej (w ekwiwalencie CO2)Rodzaje gazów, których emisje zostały ograniczone (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, lub wszystkie)
1Inicjatywa/projekt 1: Zaoszczędzona energia elektryczna 30 450 CO2
2Inicjatywa/projekt 2: Zaoszczędzone paliwo gazowe 8 481 CO2
3Inicjatywa/projekt 3: Zaoszczędzona para 1 248 CO2

Obniżkę emisji uzyskano poprzez działania modernizacyjne, optymalizacyjne, racjonalizacyjne, poprawę sprawności. Jednocześnie emisja pośrednia wzrosła. Wynika to głównie ze:

  • zwiększonej produkcji miedzi elektrolitycznej w 2014 roku (o około 2 procent), również walcówki (o około 6 procent),
  • zmniejszonego udziału złomów i miedzi blister we wsadzie.

Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi

Lp.Emisja związków Nox, Sox, i innych istotnych związków emitowanych do powietrzaWaga istotnych emisji do powietrza (w tonach)
20142013
1NOx 1 249,36 1 291, 951
2SOx 4 836,88 5 007, 361
3Pyły (PM) 409,24 530, 772
4Cu 9,53 9,026
5Pb 4,58 4, 483

Aspekt: Ścieki i odpady

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

Lp.Miejsce odprowadzenia ścieków2014
1Do wód podziemnych 240 000
2Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) 19 175 560
3Do przedsiębiorstw komunalnych 13 462 910
4Suma całkowitej ilości ścieków 32 878 470
Lp.Sposób uzdatniania ścieków2014
1Przez organizację 19 415 560
2Przez zakład oczyszczania ścieków 13 462 910
3Suma uzdatnianych ścieków 32 878 470

Ładunki zanieczyszczeń [kg] odprowadzonych do odbiorników: chlorki: 306834400; siarczany: 57390366; azot ogólny 382619; miedź: 606; ołów 168.

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Lp.Całkowita waga odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne według metody postępowaniaWaga odpadów w 2014 roku [Mg]
odpady inne niż niebezpieczneodpady niebezpieczne
3Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 20473124,13 81928,665
5Składowanie na składowiskach odpadów 10477922,73 33714,618
SUMA 30951046,86 115643,283

Aspekt: Zgodność z regulacjami

Spółka zapłaciła 23 tys. zł kary za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska. 

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Aspekt: Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska)

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu

Lp.Łączne wydatki i inwestycje
przeznaczone na ochronę środowiska
20132014
1Koszty utylizacji odpadów,
oczyszczania emisji oraz rekultywacji (tys. zł)
29 638,43 29 638,43
2Koszty i nakłady inwestycyjne w zakresie
zapobiegania i zarządzania ochroną środowiska (tys. zł)
180 961,92 601 308,39

Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne

Lp.Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko2014
1Łączna liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, zgłoszonych w okresie raportowania w formalnym procesie zgłaszania skarg 65
2Liczba zgłoszonych spraw, które zostały skierowane do rozpatrzenia 65
3Liczba zgłoszonych spraw, które zostały rozwiązane 65

Większość (47) skarg dotyczyła odorów pochodzących z szybu Polkowice-Sieroszowice. KGHM aktywnie wdraża rozwiązania tego problemu.