Sprzedaż

Ponad 90 procent klientów KGHM to klienci, z którymi współpraca kontynuowana jest od wielu lat. Badanie satysfakcji klienta dotyczące jakości produktów i obsługi odbywa się w sposób ciągły na każdym etapie współpracy.

KGHM Polska Miedź S.A. działa na trudnym rynku, podatnym na wiele czynników zewnętrznych mających wpływ na osiągane wyniki. Utrzymanie długoletnich relacji z klientami staje się kluczowe z uwagi na wzrastającą konkurencję w branży. Klienci stanowią fundamentalną część tworzenia łańcucha wartości w firmie. Podpisane i realizowane kontrakty zapewniają Spółce stabilny zbyt produktów zabezpieczając przychody w perspektywie długoterminowej.

Priorytetem Spółki w zakresie obsługi klientów jest spełnianie ich rosnących wymagań na najwyższym poziomie. Doskonała obsługa handlowa poparta wysokimi kompetencjami pracowników oraz zorientowanie na potrzeby klienta sprawiają, że dla partnerów biznesowych KGHM staje się preferowanym dostawcą. Satysfakcja klientów budowana jest dzięki stosowanym dobrym praktykom biznesowym, nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, logistycznym oraz finansowym.

Sprzedaż produktów opiera się o zawierane kontrakty wieloletnie, roczne i krótkoterminowe. Takie zróżnicowanie zawieranych umów handlowych oraz elastyczność zapewnia między innymi:

  • budowanie długotrwałych relacji z klientami
  • bezpieczeństwo obrotu handlowego w perspektywie długofalowej

Klientami KGHM są największe przedsiębiorstwa z branży, jak również mniejsze podmioty funkcjonujące zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Dystrybucja produktów prowadzona jest bezpośrednio przez Spółkę, a w proces realizacji sprzedaży zaangażowane są nie tylko służby handlowe, ale także logistyczne oraz współpracujące ze Spółką podmioty zewnętrzne.

Zawarte umowy z przewoźnikami, spedytorami i ubezpieczycielami oraz preferencje w obsłudze celnej związane z posiadaniem statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego AEO (Authorised Economic Operator) pozwalają na obsługę klientów na najwyższym światowym poziomie.

W 2014 roku realizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaż na rynek polski stanowiła 22 procent wolumenu miedzi i wyrobów z miedzi ogółem. Sprzedaż do pozostałych krajów stanowiła 78 procent sprzedaży miedzi ogółem. Największymi zagranicznymi odbiorcami miedzi produkowanej w KGHM Polska Miedź S.A. były Chiny, Niemcy, Czechy i Francja.

Najwięksi zagraniczni odbiorcy miedzi KGHM 2014

W 2014 roku sprzedaż w KGHM Polska Miedź S.A. na rynek krajowy stanowiła 1 procent ogólnej sprzedaży srebra, natomiast na eksport i do krajów Unii Europejskiej trafiło 99 procent. Największymi odbiorcami zagranicznymi srebra były Wielka Brytania, Australia, USA i Belgia.

Najwięksi odbiorcy zagraniczni srebra KGHM 2014

Ponad 90 procent klientów KGHM to klienci, z którymi współpraca kontynuowana jest od wielu lat. Badanie satysfakcji klienta dotyczące jakości produktów i obsługi odbywa się w sposób ciągły na każdym etapie współpracy. Metoda, którą posługują się służby handlowe została wypracowana na bazie wieloletnich doświadczeń, obserwacji rynku i nieustającego bezpośredniego kontaktu z klientami. Pozwala ona na natychmiastowe reagowanie na oczekiwania klienta i zgłaszane problemy. W ramach podtrzymywania dobrych relacji z kontrahentami i otoczeniem biznesowym corocznie organizowane są spotkania z klientami krajowymi i zagranicznymi (m.in. spotkanie promocyjne podczas LME Week w Londynie, święta branżowe tj. Dzień Hutnika, Dzień Górnika). Biorąc udział w spotkaniach branżowych, targach, konferencjach, seminariach, Spółka buduje i umacnia więzi z klientami. KGHM stwarza możliwość wizyty klientów w oddziałach produkcyjnych oraz audytów kwalifikujących Spółkę jako wiarygodnego dostawcy w ramach ISOlexicon.png.

Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży to w 2014 roku w Spółce sprzedano mniej miedzi niż w rok wcześniej. Spadek (o 21 tys. ton, czyli o 3,6 procent) wynikał głównie z mniejszej ilości miedzi pozostającej do dyspozycji sprzedaży (m.in. niższy zapas początkowy miedzi w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013) oraz niższej sprzedaży w roku 2014 pozostałych wyrobów z miedzi, przede wszystkim braku sprzedaży własnego koncentratu.

Sprzedaż srebra w Spółce wyniosła 1 263 ton i była wyższa o jeden procent (12 ton) w stosunku do roku 2013. Sprzedaż złota również wzrosła, wyniosła 2 530 kg i była wyższa o 139 procent (1 473 kg). Znaczny wzrost sprzedaży złota spowodowany był wzrostem produkcji tego metalu w stosunku do roku 2013.

Ogółem przychody ze sprzedaży produktów KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 roku osiągnęły poziom 16 492 mln zł i były niższe o 10 procent od przychodów osiągniętych w 2013 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży oraz spadek notowań metali: miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) i srebra na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA).

W porównaniu z 2013 rokiem przychody ze sprzedaży osiągnięte przez KGHM Polska Miedź S.A. były:

  • niższe o 8 procent w obszarze miedzi i wyrobów z miedzi
  • niższe o 23 procent przy sprzedaży srebra
  • wyższe o 127 procent przy sprzedaży złota

Wartość przychodów ze sprzedaży w 2014 roku uwzględnia dodatni wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających w wysokości 531 mln zł (w roku poprzednim 450 mln zł).