Struktura ładu korporacyjnego

struktura_ladu_korporacyjnego.png

Zobacz więcej >

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie, które daje możliwość prezentacji działalności KGHM i poinformowania akcjonariuszy o osiągnięciach Spółki. Zwołuje je Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze. Statut KGHM umożliwia to również Skarbowi Państwa.

Poznaj inne szczegóły dotyczące Walnego Zgromadzenia

Zobacz więcej >

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru KGHM, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej określają m.in. Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej.

Poznaj inne szczegóły dotyczące Rady Nadzorczej

Zobacz więcej >

Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki. Swoje działania Zarząd opiera na przepisach prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu.

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres ten oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Poznaj inne szczegóły dotyczące działania Zarządu Grupy Kapitałowej

Zobacz więcej >

Rola Akcjonariuszy

Zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, włączając rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

GEOGRAFICZNA STRUKTURA AKCJONARIATU

POLSKA
52,45 %
STANY ZJEDNOCZONE
12,91 %
WIELKA
BRYTANIA
5,66 %
NIEZINDENTYFIKOWANE i INNE KRAJE
29,52 %

Zobacz więcej >

Zarządzanie etyką

U podstaw systemu wartości Spółki leży przestrzeganie prawa, uczciwość oraz dbałość o reputację KGHM. W Grupie Kapitałowej ceniona jest atmosfera wzajemnego zaufania, a każda osoba traktowana jest z szacunkiem.

cel

KGHM jest w trakcie opracowywania Kodeksu Etycznego. Po zatwierdzeniu przez Zarząd, zostanie on wdrożony w 2015 roku. 
Kodeks będzie głównym narzędziem w budowaniu nowej kultury korporacyjnej. Kluczowe wartości KGHM to: bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga.

Zobacz więcej >