Akcjonariat i rola akcjonariuszy

KGHM zacheca do duzej aktywności akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, właczajac rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z dzialalnosci Spółki, powolywanie i odwolywanie Członków Rady Nadzorczej, wprowadzanie zmian do Statutu, podwyższanie kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych oraz wykupie akcji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapital zakladowy KGHM Polska Miedz S.A. wynosil 2 000 mln zł i dzielil sie na 200 mln akcji serii A, o wartości nominalnej 10 zł kazda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spólka nie wyemitowala akcji uprzywilejowanych. W 2014 roku nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji.

W ubiegłym roku – według wiedzy Zarządu Spółki – zmianie nie uległa również struktura wlasnosci znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. Jedynym akcjonariuszem posiadającym zarówno na dzień 1 stycznia 2014 roku jak i na dzień 31 grudnia 2014 roku liczbę akcji uprawniająca do 5 procent lub więcej ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedz S.A. byl Skarb Państwa.

KGHM zachęca do dużej aktywnosci akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, włączajac rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z działalnosci Spółki, powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, wprowadzanie zmian do Statutu, podwyższanie kapitału zakladowego, emisji obligacji zamiennych oraz wykupie akcji.

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2014 roku i na dzień podpisania sprawozdania

AkcjonariuszLiczba akcji/głosówudział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa* 63 589 900 31,79 proc.
Pozostali akcjonariusze 136 410 100 68,21 proc.
Razem 200 000 000 100,00 proc.

*na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z 12 stycznia 2010 roku

W 2014 roku przeprowadzono badanie geograficznej struktury akcjonariatu. Zidentyfikowano 81,08 procent akcji wyemitowanych przez Spółke. Wyniki ksztaltują się następujaco:

Geograficzna dystrybucja struktury akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenia stwarzają możliwość do zadawania pytań – Członkowie Zarzadu sa dostępni, by odpowiadać na pytania ze strony akcjonariuszy. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy zewnętrzny audytor KGHM, który również moze udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzania zewnętrznego audytu, jego przygotowania oraz sporządzania niezależnej opinii i raportu audytora.