Członkostwo KGHM w organizacjach

KGHM Polska Miedź S.A. jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych i specjalistycznych. Spółka jest aktywna także na forum organizacji zrzeszających pracodawców oraz propagujących ideę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Organizacje branżowe

 • International Copper Association, ICA - organizacja zajmująca się rozwojem rynku miedzi, działająca w niemal 60 krajach. Prezes Zarządu KGHM jest członkiem Rady Dyrektorów ICA
 • European Copper Institute, ECI - jednostka reprezentująca sektor wydobycia i produkcji miedzi zajmująca się m.in. promowaniem technologii związanych z użyciem miedzi, działaniami na rzecz środowiska i ludzkiego zdrowia czy wypracowywaniem standardów branżowych na poziomie zarówno poszczególnych państw, jak i Unii Europejskiej. Doradca Zarządu KGHM ds. Współpracy Europejskiej Henryk Karaś jest członkiem Rady Dyrektorów ECI
 • Centra Promocji Miedzi – międzynarodowa sieć 27 biur zjednoczonych w CopperAlliance. Obecnie współpracujemy z oddziałem polskim, węgierskim, niemieckim i chińskim. Przedstawiciele KGHM są członkami Rad Nadzorczych Centrów Promocji Miedzi w tych krajach
 • Eurométaux (European Association of Metals) - stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł metali nieżelaznych, którego celem jest doprowadzenie do stworzenia w krajach Unii przyjaznego środowiska prawnego
 • Euromines (European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals) – misją organizacji jest promowanie przemysłu wydobycia metali i minerałów oraz budowanie relacji z instytucjami europejskimi. Stowarzyszenie utrzymuje również kontakty ze środowiskiem wydobywczym z całego świata. Doradca Zarządu KGHM ds. Współpracy Europejskiej Henryk Karaś jest członkiem Komitetu Sterującego EIP
 • International Copper Study Group, ICSG - międzyrządowe forum, którego zadaniem jest zwiększenie transparentności rynku miedzi oraz promowanie współpracy i dialogu w tym sektorze
 • International Wrought Copper Council, IWCC - międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów miedzi z Europy, Japonii, Australii, Chin, Indii, Malezji, Południowej Afryki, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii i USA
 • International Precious Metals Institute, IPMI - największa i najbardziej znana organizacja zrzeszająca producentów, przetwórców, naukowców, instytucje finansowe i kupców związanych z metalami szlachetnymi. Misją IPMI jest promowanie efektywnego i racjonalnego wykorzystywania tych surowców
 • European Precious Metals Federation, EPMF - europejskie stowarzyszenie, którego celem jest praca na rzecz zwiększenia zaangażowania, efektywności i wiarygodności sektora metali szlachetnych
 • London Bullion Market Association, LBMA - międzynarodowe stowarzyszenie branżowe, reprezentujące londyński rynek złota i srebra, które zajmuje się m.in. akredytacją producentów tych metali oraz rozwijaniem dobrych praktyk w branży
 • European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, ETPSMR - misją organizacji jest modernizacja europejskiego przemysłu wydobywczego związanego z ropą, gazem, rudami metali, minerałami przemysłowymi, kamieniami ozdobnymi czy kruszywami
 • European Innovation Partnership, EIP - stworzona przez Komisję Europejską organizacja ma na celu stymulowanie innowacji oraz udoskonalanie metod odzyskiwania i przetwarzania najważniejszych surowców. Prezes Zarządu KGHM Herbert Wirth jest członkiem Komitetu Sterującego EIP
 • Minor Metals Trade Association, MMTA – stowarzyszenie zajmuje się sektorem metali rzadkich i reprezentuje około 150 firm

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, FOB – KGHM jest partnerem strategicznym organizacji od 2012 roku Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska
 • Koalicja „Prezesi-Wolontariusze 2011” – organizacja zrzeszająca liderów biznesu, którzy udzielają się społecznie. Stowarzyszenie stanowi platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wolontariatu
 • Koalicja CR – inicjatywa Pracodawców RP. Głównym celem projektu skupiającego największe polskie firmy jest pomoc we wdrażaniu przez przedsiębiorców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

W 2014 roku KGHM przystąpił do Global Compact. To największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów.

KGHM jest także sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Przedstawiciele Spółki brali udział w formułowaniu wniosków zawartych w towarzyszącym Deklaracji dokumencie „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Organizacje specjalistyczne

 • European Sulphuric Acid Association, CEFIC-ESA – organizacja zrzeszająca interesariuszy związanych z produkcją, dystrybucją, przetwarzaniem i transportem kwasu siarkowego 
 • Central Europe Energy Partners – międzynarodowa organizacja reprezentująca szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej (ropa, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna, odnawialne źródła energii, energia jądrowa, interkonektory)
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli środowiska związanego z rachunkowością i finansami. Jego misją jest rozwój standardów polskiej branży
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - stowarzyszenie, jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek
 • Polska Izba Ekologii - stowarzyszenie zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw, biur projektowych i instytutów badawczych. Celem organizacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego w kraju oraz kreowanie świadomości ekologicznej Polaków

Organizacje biznesowe

 • Związek Pracodawców Polska Miedź – założony przez KGHM Związek zrzesza ponad 100 podmiotów z Dolnego Śląska. Organizacja zajmuje się monitorowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych, prowadzeniem szkoleń oraz realizacją inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości
 • Zachodnia Izba Gospodarcza - organizacja samorządowa, której celem jest m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. Zrzesza ponad 300 firm z całego regionu
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu – Izba reprezentuje polskie przedsiębiorstwa z sektora metali niezależnych w relacjach z krajowymi oraz międzynarodowymi agendami administracji szczebla samorządowego i krajowego w Polsce oraz wobec instytucji Unii Europejskiej. Promuje recycling