Filary Å‚adu korporacyjnego

Wprowadzenie

Ramy ładu korporacyjnego tworzą regulacje polskiego prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd Spółki jest mocno zaangażowany na rzecz wprowadzenia stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Przez ostatnie lata Spółka wypracowała skuteczne metody organizacji ładu korporacyjnego. Przedmiotem szczególnej troski w procesie było uzyskanie zbieżności w długoterminowych interesach akcjonariuszy i Spółki.

Filarami ładu są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza wraz ze wspierającymi ją komitetami
  • Zarząd Spółki

Struktura ładu korporacyjnego KGHM

Struktura ładu korporacyjnego KGHM

Najwyższe standardy korporacyjne stosowane w KGHM pozwalają aby dbać o wszystkich interesariuszy Spółki. Podejście to zawiera również elementy zarządzania ryzykiem oraz etyki biznesowej.