Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

 • Marcin Moryń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Cyran - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kidyba - Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Podświata - Członek Rady Nadzorczej
 • Bogusław Fiedor - Członek Rady Nadzorczej
 • Barbara Wertelecka-Kwater - Członek Rady Nadzorczej
Oraz Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki:
 • Bogusław Szarek - Sekretarz
 • Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej
 • Józef Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru KGHM, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Obecnie Rada liczy dziewięciu Członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym trzech z wyboru pracowników Spółki. Czterech Członków Rady Nadzorczej zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełnia kryteria niezależności w zasadzie III. 6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Swoje funkcje Rada Nadzorcza wykonuje na posiedzeniach (zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz poprzez delegowanie swoich Członków do pracy w Komitetach Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej określają m.in. Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie informacyjnym www.kghm.com.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, które pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

Główne kompetencje poszczególnych Komitetów kształtują się następująco:

 • Komitet Audytu w szczególności sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami
 • Komitet Wynagrodzeń w szczególności sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie
 • Komitet ds. Strategii wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze Strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2014 roku (tys. zł)

Członkowie Rady NadzorczejOkrespełnienia funkcji w 2014 rokuWynagrodzenie za pełnienie funkcji w RNDochody z innych umów*Inne świadczenia**Łączne dochody w 2014 roku
Krzysztof Kaczmarczyk 01.01-23.06 52 - 4 56
Aleksandra Magaczewska 01.01-23.06 59 - 2 61
Jacek Poświata 01.01-31.12 97 - 2 99
Bogusław Szarek 01.01-31.12 96 213 13 322
Andrzej Kidyba 01.01-31.12 96 338 18 452
Iwona Zatorska-Pańtak 01.01-23.06 48 - - 48
Marek Panfil 01.01-23.06 48 18 5 71
Tomasz Cyran 23.06-31.12 54 - 10 64
Barbara Wertelecka-Kwater 23.06-31.12 49 - 3 52
Marcin Moryń 23.06-31.12 60 - 3 63
Józef Czyczerski 23.06-31.12 49 74 2 125
Bogusław Stanisław Fiedor 23.06-31.12 49 - 3 52
Leszek Hajdacki 23.06-31.12 49 84 6 139
Razem 806 727 71 1 604

* dochody z innych umów zawierają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej
** inne świadczenia zawierają koszty przejazdu oraz dofinansowanie do świadczeń niepieniężnych

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jego wysokość jest uzależniona od pełnionej funkcji i ustalane jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spółka pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej spółki na 31.12.2014 roku i na dzień podpisania sprawozdania

Stanowisko/FunkcjaImię i NazwiskoLiczba akcji na dzień 31 grudnia 2014
i na dzień podpisania sprawozdania
Wartość nominalna akcji (zł)
Członek Rady Nadzorczej Józef Czyczerski 10 100
Członek Rady Nadzorczej Leszek Hajdacki 1 10

Członkowie Rady Nadzorczej w chwili powołania składają oświadczenia o działalności prowadzonej poza KGHM Polska Miedź S.A. wraz z oceną, czy jest konkurencyjna wobec Spółki. Zgodnie z przepisami członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco informują również Spółkę o ewentualnych posiadanych akcjach Spółki i przeprowadzonych na nich transakcjach.

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej w ostatnich latach:

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2012-06-28 1 6
2013-06-19 2 6
2013-11-27 2 5
2014-06-23 1 8
2014-12-31 1 8

Dwa razy do roku Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składają oświadczenia dotyczące transakcji zawartych z powiązanymi jednostkami.

W 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Spółka nie posiada informacji dotyczących zaistnienia ewentualnego konfliktu interesu.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła osiem protokołowanych posiedzeń i podjęła 70 uchwał. Rada monitorowała bieżącą pracę Zarządu i Spółki na podstawie uchwał Zarządu oraz informacji na temat wyników finansowych KGHM za poszczególne miesiące roku, przedkładanych na każde posiedzenie Rady.

Rada cyklicznie zapoznawała się również z infomacjami na temat:

 • realizacji darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy w KGHM Polska Miedź S.A. i w Grupie Kapitałowej
 • realizacji usług konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej
 • realizacji prac badawczych i wdrożeniowych

Rada dokonywała także przeglądu stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w budżecie.

Rada Nadzorcza otrzymywała także stanowiska Związków Zawodowych działających w KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapoznawała się z odpowiedziami Zarządu Spółki we wnioskowanych przez Związki sprawach. W marcu 2015 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku.