List PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej

Marcin MoryńSzanowni Państwo,

Rok 2014 to dla KGHM okres zarówno wielkich wyzwań, jak i przełomowych sukcesów. Dowiodły one, że KGHM stanowi doskonały wybór dla inwestorów szukających aktywów o stabilnym zwrocie i mających potencjał wzrostu w średnim i długim terminie. Rok ten pokazał, że szczególnie w trudnych warunkach makroekonomicznych warto inwestować w stabilną organizację o silnych wartościach, dbającą o środowisko naturalne i otoczenie społeczne, a także w doświadczoną kadrę, która poprzez nowe projekty stale buduje wartość Spółki dla akcjonariuszy.

Potwierdziły się atuty KGHM, takie jak zdywersyfikowane portfolio projektów oraz stabilna baza zasobów, połączone z konsekwentną polityką poprawy efektywności kosztowej. Atuty te widoczne są w wynikach produkcyjnych i finansowych KGHM za 2014 rok. Łączna produkcja miedzi płatnej wyniosła w Grupie Kapitałowej 663 tys. ton. To poziom zbliżony do tego z 2013 roku. Jednocześnie istotny wzrost zanotowano w produkcji srebra i metali szlachetnych (odpowiednio 8 procent i 15 procent). W rezultacie – pomimo istotnego obniżenia notowań surowców na międzynarodowych rynkach – Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zakończyła 2014 rok wynikiem netto na poziomie 2,45 mld zł.

Pod tym względem zarządzania projektami górniczymi rok 2014 należał do przełomowych w historii KGHM. Przede wszystkim w rekordowo szybkim jak na projekty górnicze tempie, bo w zaledwie dziesięć lat od pierwszego odwiertu, rozpoczęliśmy produkcję w kopalni Sierra Gorda w Chile. Ważnym wydarzeniem było także rozpoczęcie produkcji miedzi poniżej poziomu 1200 metrów ze złoża Głogów Głęboki–Przemysłowy.

Ten rozwój wymaga zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla głównego ciągu technologicznego. W 2014 roku KGHM osiągnął to poprzez uruchomienie bloków gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach. Oba bloki produkują około jednej piątej niezbędnej w KGHM energii elektrycznej,.  Jednocześnie włączenie tych bloków w system zaopatrzenia KGHM w energię, przyczynia się do   uniezależnienia Spółki od zmieniających się na rynku cen energii.  Ważnym krokiem w tym samym kierunku było także podpisanie umowy wspólników spółki PGE EJ 1, odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

W realizacji tego projektu z pewnością pomocne okażą się doświadczenia konsultacji społecznych, jakie w 2014 roku z powodzeniem przeprowadziliśmy w związku z rozbudową zbiornika Żelazny Most. Podpisanie porozumienia z mieszkańcami okolicznych gmin przybliża KGHM do realizacji tej niezbędnej z punktu widzenia stabilnego funkcjonowania KGHM inwestycji.

Strategiczne inwestycje, realizowane w 2014 roku, to poza wspomnianą już kopalnią Sierra Gorda i obszarem Głogów Głęboki–Przemysłowy, także projekty Ajax i Victoria w Kanadzie. Oba te przedsięwzięcia osiągnęły w 2014 roku ważne kamienie milowe. Projekt Ajax otrzymał nowy plan zakładu górniczego, który pozwoli na optymalizację nakładów inwestycyjnych i ułatwi proces uzyskiwania pozwoleń środowiskowych. Nowy plan kopalni wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, w których głos KGHM wsłuchuje się od momentu rozpoczęcia prac eksploracyjnych, i jednocześnie jest w pełni uzasadniony ekonomicznie. Również w realizacji projektu Victoria poczyniono w 2014 roku istotne postępy.  Aktualnie trwają prace nad wstępnym projektem technicznym, którego elementami są szczegółowy harmonogram, budżet i model przyszłej kopalni. W prace te zaangażowana jest m.in. spółka PeBeKa z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., co dodatkowo zwiększa wartość projektu dla akcjonariuszy. Projekty Ajax i Victoria, będące podstawą wzrostu wartości KGHM w przyszłości, będą z równą mocą kontynuowane w roku 2015. W tym samym roku planowane jest osiągnięcie pełnych zdolności przerobowych w ramach pierwszej fazy oraz rozpoznanie dodatkowego potencjału eksploracyjnego wokół kopalni Sierra Gorda. Naszym celem jest również, aby już w 2015 roku akcjonariusze KGHM dysponowali wiedzą dotyczącą wariantu przyszłej rozbudowy kopalni Sierra Gorda. W zależności od przyjętego rozwiązania moce produkcyjne kopalni wzrosną na przełomie 2018 i 2019 roku do 220 tys. ton miedzi rocznie. Równolegle analizować będziemy w 2015 roku możliwości produkcji miedzi z rudy tlenkowej, znajdującej się w warstwach skał zdjętych podczas udostępniania właściwego złoża rudy siarczkowej. Warto podkreślić, że projekty, w które inwestujemy, cechuje niski koszt produkcji. To nam zapewni w długim terminie trwałą poprawę pozycji konkurencyjnej.

Inwestycje są jednym z filarów Strategii KGHM na lata 2015–2020. Fundamentem naszych działań w obszarze inwestycyjnym jest realizacja projektów na czas i w określonym budżecie. Zgodnie ze Strategią zrealizujemy w ciągu sześciu najbliższych lat, począwszy od 2015 roku, program największych inwestycji w historii KGHM o wartości 27 mld zł. Na inwestycje rozwojowe przeznaczymy 65 procent tych środków, a 35 procent na inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. Jednocześnie ponad połowa środków to inwestycje w Polsce. Wśród nich należy wymienić kontynuację Programu Modernizacji Pirometalurgii o całkowitym budżecie 2,1 mld złotych. Uruchomienia nowego pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów spodziewamy się pod koniec 2015 roku.

Inwestycjom w główny ciąg technologiczny towarzyszyć będzie stały rozwój bazy zasobowej. Chcemy zapewnić następstwo sczerpywanych zasobów tak, aby jednej tonie wydobytej rudy odpowiadały trzy tony w udokumentowanych zasobach. Poprzez realizację szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych udokumentowaliśmy złoża rud miedzi w rejonie Gaworzyce- Radwanice na poziomie 4,1 mln ton miedzi.

Trzeci filar Strategii – produkcyjno-handlowy – będzie stabilizować wyniki produkcyjne i przychodowe. Podstawą wszystkich działań będą efektywność i innowacje, które już dzisiaj wyróżniają KGHM i będą wyróżniać w przyszłości. Wiedza i zaangażowanie naszych pracowników są dla nas najcenniejszym zasobem. W codziennej pracy realizujemy wartości wspólne dla wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga to katalog naszych podstawowych wartości. Determinacja i wysokie kompetencje pracowników to główny element pokładów naszych możliwości, dzięki którym możemy sięgać do pokładów cennych dla naszej cywilizacji surowców.  

Drodzy Akcjonariusze, Szanowni Państwo

Przekazując Raport Zintegrowany, w imieniu rady nadzorczej chciałbym podziękować zarządowi KGHM, pracownikom oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do efektywnego realizowania celów biznesowych Spółki. Wierzę, że sprostamy wyzwaniom, które stawia przed nami nowa Strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2040. Osiągniemy założone cele przy poszanowaniu interesów społecznych oraz aspektów etycznych i  środowiskowych.

podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Moryń
Przewodniczący Rady Nadzorczej