RESPECT Index

Respect IndexNieprzerwanie od 2009 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w gronie spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach prestiżowego RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. Celem projektu jest coroczne wyłanianie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale także charakteryzujących się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, znajdującą potwierdzenie m.in. w jakości raportowania, poziomie relacji inwestorskich czy ładzie informacyjnym.

Zgodnie z przyjętą metodyką, po dokonaniu wstępnej klasyfikacji spółek pod względem spełnienia kryterium płynności, przedmiotem badania są ich praktyki w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze podejmowanych działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Obecnie indeks skupia 24 spółki.