Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie, które daje możliwość prezentacji działalności KGHM i poinformowania akcjonariuszy o osiągnięciach Spółki. Zwołuje je Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze. Statut KGHM umożliwia to również Skarbowi Państwa. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest publicznie na stronie internetowej Spółki.

Pełna lista kompetencji Walnego Zgromadzenia znajduje się m.in. w dostępnym publicznie Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.

Walne Zgromadzenia są zawsze planowane i organizowane tak, by Spółka należycie wywiązywała się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwiła im realizację ich praw.

W 2014 roku odbyło się jedno Walnego Zgromadzenia. W czasie obrad podjęto m.in. uchwały o:

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i sprawozdzania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w 2013 roku
  • zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2013 rok
  • podziale zysku za 2013 rok
  • udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej