ZarzÄ…d

Zarząd

Zarząd:

  • Herbert Wirth - Prezes Zarządu
  • Jarosław Romanowski - I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Marcin Chmielewski - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Jacek Kardela - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
  • Wojciech Kędzia - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji (Do 31 stycznia 2015 roku)
  • Mirosław Laskowski - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji (Od 1 lutego 2015 roku)

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres ten oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki. Swoje działania Zarząd opiera na przepisach prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Dokumenty te są publicznie dostępne w serwisie informacyjnymwww.kghm.com

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu, a zapadają one zwykłą większością głosów. Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu dostępnym publicznie w serwisie informacyjnym www.kghm.com.

W 2014 roku Zarząd KGHM odbył 42 protokołowanych posiedzeń, na których podjął 159 uchwał.

Kompetencje Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji są ograniczone statutowo. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

W Spółce, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, rozdzielone są funkcję zarządcze, które pełni Zarząd od funkcji nadzorczych, które pełni Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu nie może być jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Obecnie w skład Zarządu Spółki wchodzi pięciu członków powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu (z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników). Wynik wyborów Członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięła udział co najmniej połowa pracowników Spółki. Wybór i odwołanie Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. Członkowie Zarządu, w tym Członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Regulaminu Zarządu, a także „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

Członkowie Zarządu KGHM mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Zgodnie z wartościami KGHM Spółka deklaruje dodatkowo niewykorzystywanie pozycji w organizacji do osiągania osobistych korzyści, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przejrzystości działania oraz unikaniu konfliktów interesów.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie KGHM 2014

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2012-06-28 1 3
2013-09-01 1 4
2013-09-02 0 5
2013-12-31 0 5
2014-12-31 0 5

W KGHM działa też Rada Koordynacyjna Biznesu, która ma charakter doradczy działający w Centrali Spółki. W jej skład wchodzą m.in. Członkowie Zarządu, dyrektorzy naczelni, niektórzy prezesi spółek Grupy Kapitałowej oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wypracowywanie i uzgadnianie sposobów efektywnej realizacji celów strategicznych Spółki oraz wymiana informacji o najważniejszych wydarzeniach i planowanych działaniach Grupy Kapitałowej.

W 2014 roku Rada odbyła sześć posiedzeń. Omawiano m.in. wpływ podatku od kopalin na spółkę i wprowadzenie nowej marki KGHM. Rada zajmowała się również programem rozwoju infrastruktury, bezpieczeństwem pracy oraz kwestią odszkodowań związanych z wypadkami. Rada sformułowała wytyczne do Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020.