List Prezesa ZarzÄ…du

Herbert Wirth

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Z ogromną przyjemnością i dumą przekazuję Państwu Raport zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2014. To był dla KGHM rok wielkich wyzwań, ale też historycznych osiągnięć. Dotyczą one głównie obszaru naszego podstawowego biznesu.

Stabilny poziom produkcji górniczej, wzrost produkcji hutniczej i utrzymanie dyscypliny kosztowej to główne osiągnięcia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 roku. Był to kolejny rok postępu w obszarach produkcyjnych, rozwoju bazy zasobowej oraz zabezpieczenia finansowania. Zakładane cele zostały zrealizowane.

W 2014 roku produkcja miedzi płatnej była zbliżona do produkcji w roku 2013 i ukształtowała się na poziomie 663 tys. ton. Produkcja srebra metalicznego wzrosła o 8 procent i osiągnęła 1 256 ton. Ten wynik pozwolił KGHM wrócić na pierwsze miejsce wśród światowych producentów srebra.

Natomiast produkcja pozostałych metali szlachetnych, jak złoto, pallad, platyna wyniosła 152,9 tys. oz, co oznacza wzrost o 15 procent. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zakończyła 2014 rok wynikiem netto na poziomie 2,45 mld zł.

Największy wpływ na zmianę wyniku w relacji do roku 2013 miały niskie notowania surowców, przede wszystkim miedzi i srebra. Cena srebra obniżyła się o prawie 20 procent, a miedzi o ponad 6 procent w stosunku do roku 2013. Istotnym obciążeniem dla wyników KGHM był podatek od wydobycia niektórych kopalin, który wyniósł 1,5 mld zł i stanowił 30 procent jednostkowego kosztu produkcji koncentratu. Wynik netto osiągnięty w takich warunkach jest zasługą stabilnej produkcji i utrzymywania dyscypliny kosztowej.

Najważniejszym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. było uruchomienie w 2014 roku odkrywkowej kopalni Sierra Gorda w Chile. Realizacja tego projektu potwierdziła wysokie kompetencje KGHM oraz umożliwiła wejście do grona największych producentów miedzi na świecie. Uruchomienie kopalni Sierra Gorda to dla KGHM wzrost produkcji miedzi oraz istotne zwiększenie efektywności kosztowej i poszerzenie portfolio produktów.

W drugiej połowie 2015 roku Sierra Gorda powinna osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 110 tys. ton miedzi przerobu rudy dziennie.

W tym roku zapadną kierunkowe decyzje dotyczące drugiej fazy projektu. Po jej zakończeniu produkcja miedzi wyniesie 190 tys. ton rudy dziennie. Tereny sąsiadujące z obecnie eksploatowanym obszarem, do których mamy prawo, charakteryzują się dużym potencjałem eksploracyjnym. Wstępne szacunki wskazują na możliwość istotnego wydłużenia czasu życia kopalni.

Zgodnie z planem kontynuowaliśmy projekt Victoria - budowy polimetalicznej, głębinowej kopalni w Kanadzie. Realizowane były zaawansowane prace projektowe oraz roboty przygotowawcze do głębienia szybu. W ramach realizacji projektu Ajax kontynuowano prace inżynieryjne, uwzględniające wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz usprawnień technologicznych projektu, niezbędnych dla ukończenia w roku 2015 Basic Engineering Report.

Stabilny poziom produkcji w Polsce zapewnia uruchomiona w 2014 roku eksploatacja w obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy na poziomie poniżej 1 200 m oraz intensywne prace eksploatacyjne.

Uzyskaliśmy prawa do nowych koncesji na terenach przylegających do obecnych obszarów eksploatacyjnych w Polsce. Udokumentowano zasoby złóż rud miedzi w rejonie Gaworzyce - Radwanice na poziomie 4,1 mln ton miedzi oraz około 7,5 tys. ton srebra. Szacowany czas eksploatacji złóż w Polsce wynosi obecnie 30-40 lat.

Chcemy zastępować jedną tonę miedzi sczerpanej trzema tonami metalu z nowo udokumentowanych zasobów.

Pomyślnie przebiega realizacja Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. Głównym celem projektu jest uruchomienie drugiej instalacji pieca awiesinowego.

KGHM zrealizował główne założenia Strategii na lata 2009-2018, rozszerzając bazę zasobową i osiągając produkcję miedzi zbliżoną do poziomu 700 tys. ton. Podstawowym celem nowej Strategii na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku jest osiągnięcie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów zmierzających do podniesienia efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

Zgodnie ze Strategią, w ciągu najbliższych sześciu lat zrealizujemy program inwestycji o wartości 27 mld zł. 65 procent tych środków przeznaczonych będzie na inwestycje rozwojowe, a pozostałe na inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. Fundamentem do realizacji zamierzeń strategicznych będą efektywność oraz innowacje, które już dzisiaj wyróżniają KGHM, a w przyszłości zapewnią przewagę konkurencyjną Spółki.

Realizacja nowych projektów związanych z rozwojem Grupy będzie możliwa dzięki zabezpieczeniu w 2014 roku finansowania rozwojowego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej. KGHM uzyskał kredyt konsorcjalny w wysokości do 2,5 mld USD oraz pożyczkę inwestycyjną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości do 2 mld zł. Jednocześnie prowadzimy i planujemy kontynuację polityki zrównoważonego finansowania, w myśl której wykorzystujemy wewnętrzne źródła finasowania uzupełnione długiem w takim stopniu, aby wskaźnik dług netto do EBITDAlexicon.png pozostawał na bezpiecznym poziomie.

Wszędzie działamy w oparciu o te same, najwyższe standardy. Jesteśmy wiarygodnym producentem, zaufanym kontrahentem i firmą konsekwentnie prowadzącą politykę zrównoważonego rozwoju.

Ujednolicamy i budujemy silny wizerunek KGHM, tak aby wszyscy byli świadomi wartości, jakimi się kierujemy i standardów, w oparciu o które działamy. Nasze wspólne dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wartości to: bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Wartości te są podstawą wszystkich działań KGHM na globalnych rynkach, a także pomagają w scaleniu międzynarodowych zespołów pomiędzy Spółkami, Oddziałami i kontynentami.

Marka KGHM zyskała też dodatkowy element graficzny. Jest nim minerał KGHM, którego trzyczęściowa konstrukcja symbolizuje filary, na których opiera się marka - to wiedza, współdziałanie i rola Spółki dla świata. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników, KGHM wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, umożliwiając rozwój nowoczesnego świata. Wiedza stanowi najcenniejszy zasób KGHM, zaś wieloletni i stabilny rozwój Spółki jest w dużej mierze efektem współdziałania. Jednocześnie źródłem istnienia, rozwoju i sukcesu Spółki jest miedź – jeden z najbardziej niezwykłych metali na ziemi, od tysiącleci odgrywający kluczową rolę w rozwoju ludzkości. Odkrywając nowe pokłady możliwości, KGHM dostarcza światu kolejne cenne metale, a także doskonali efektywne i przyjazne środowisku metody wydobycia i przetwórstwa.

W 2014 roku KGHM umocnił pozycję firmy odpowiedzialnej społecznie. Po raz kolejny potwierdził, że spełnia wysokie wymagania stawiane spółkom wchodzącym w skład indeksu RESPECT Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jesteśmy dumni z tego, że wchodzimy w skład indeksu nieprzerwanie od pierwszej edycji. Kontynuowaliśmy działania w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przystąpiliśmy także do UN Global Compact, który jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Wzbogacamy formułę i zakres działania Fundacji KGHM Polska Miedź, która w 2014 roku na wsparcie osób indywidualnych oraz instytucji i organizacji przeznaczyła 16 mln złotych. Od tego roku Fundacja ma nowy, projektowy wymiar swojej działalności.

Dla studentów i absolwentów uczelni wyższych jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców ze względu na stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia oraz zapewnienie możliwości doskonalenia się i rozwoju zawodowej kariery. Prace nad nową Strategią zaowocowały sformułowaniem nowej wizji. Zakładamy budowę przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie nowych technologii. Celem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. jest wdrożenie nowoczesnych technologii niezbędnych do rozwoju pierwszej na świecie inteligentnej kopalni opartej o sieci neuronowe.

Czy potrafimy tę ambitną wizję zrealizować? Jestem przekonany, że tak, ponieważ KGHM jest firmą tworzoną przez ludzi z pasją i kompetencjami. W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym roku wspierali KGHM w osiąganiu zamierzonych celów. Jestem przekonany, że w roku 2015, tak jak w poprzednich latach, działania Rady Nadzorczej, Zarządu i Pracowników przełożą się na wspólny sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i jej wszystkich interesariuszy.

podpis Prezesa Zarządu

Herbert Wirth
Prezes Zarządu