Wynagrodzenie Członków Zarządu

Wynagrodzenie Członków Zarządu Jednostki Dominującej za 2014 roku (tys. zł)

Członkowie ZarząduOkres pełnienia funkcji w 2014 roku.Wynagrodzenie stałeWynagrodzenie ruchome**Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracyŚwiadczenia, dochody z innych tytułów***Łączne dochody w 2014 roku
Członkowie Zarządu pełniący funkcje na dzień 31 grudnia 2014 roku
Herbert Wirth 1.01-31.12 1 442 560 - 275 2 277
Jarosław Romanowski 1.01-31.12 1 297 194 - 232 1 723
Wojciech Kędzia 1.01-31.12 1 153 450 - 220 1 823
Jacek Kardela 1.01-31.12 1 153 142 - 207 1 502
Marcin Chmielewski 1.01-31.12 1 154 156 - 212 1 522
pozostali Członkowie Zarządu*
 
Włodzimierz Kiciński - 324 - 561 50 935
Adam Sawicki - 288 - 378 25 691
Dorota Włoch - 288 - 346 35 669
Razem   7 099 1 502 1 285 1 256 11 142

*wynagrodzenie stałe i ruchome zawierają wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, które w 2014 roku wyniosły 900 tys. zł (w 2013 roku 1 144 tys. zł),
**w wynagrodzeniu ruchomym ujęto: rozliczenie wynagrodzenia ruchomego za 2013 roku oraz zaliczkowe wypłaty wynagrodzenia ruchomego (w okresach kwartalnych) za 2014 rok
***świadczenia, dochody z innych tytułów zawierają dodatkowe świadczenia pieniężne, w tym ubezpieczenie na życie, składki na Pracowniczy Program Emerytalny oraz dofinansowanie do świadczeń niepieniężnych.

Na wynagrodzenia Członków Zarządu składa się podstawowe wynagrodzenie miesięczne oraz wynagrodzenie ruchome. Podstawowe wynagrodzenie miesięczne ustalane jest, jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wypłata wynagrodzenia ruchomego, uzależniona jest od spełnienia kryteriów (zadań) określonych i uzgodnionych Radą Nadzorczą oraz od realizacji przez Zarząd kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i wynosi do 40 procent rocznego wynagrodzenia podstawowego.

Dodatkowo Rada Nadzorcza, na podstawie oceny pracy Zarządu, może przyznać Członkom Zarządu do 10 procent rocznego wynagrodzenia podstawowego. Zawarte z złonkami Zarządu Umowy o zakazie konkurencji przewidują też, że za przestrzeganie ich postanowień, w okresie 12 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy w KGHM – bez względu na przyczynę tego ustania, KGHM wypłaci zarządcy, za każdy miesiąc ww. okresu, odszkodowanie w wysokości
40 procent wynagrodzenia podstawowego.

Umowa o pracę z Członkami Zarządu reguluje też sprawy dotyczące:

  • pokrywania przez spółkę kosztów korzystania z samochodu służbowego i wynajmu dla Członka Zarządu samodzielnego lokalu mieszkalnego
  • świadczenia z tytułu opieki medycznej
  • składki ubezpieczenia na życie