ZarzÄ…dzanie etykÄ…

Wartości KGHM

KGHM jest w trakcie opracowywania Kodeksu Etycznego. Po zatwierdzeniu przez Zarząd, zostanie on wdrożony w 2015 roku. Kodeks będzie głównym narzędziem w budowaniu nowej kultury korporacyjnej. Kluczowe wartości KGHM to: bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga.

U podstaw systemu wartości Spółki leży przestrzeganie prawa, uczciwość oraz dbałość o reputację KGHM. W Grupie Kapitałowej ceniona jest atmosfera wzajemnego zaufania, a każda osoba traktowana jest z szacunkiem.

Proces zakupowy w KGHM cechują wysokie standardy etyczne. Zasady postępowania określone są w kodeksie, który stanowi integralny załącznik do Polityki Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Naczelnym przesłaniem dokumentu jest zapewnienie kluczowych interesariuszy Spółki o profesjonalizmie osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Kodeks odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłową realizację zakupów są systematycznie szkoleni w zakresie organizowania procesu zakupowego w oparciu o istniejące wewnętrzne regulacje i wymagania, z uwzględnieniem aspektów związanych z etyką biznesu.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

W 2014 roku nie podjęto wobec Spółki kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych. Spółka zapłaciła 23 tys. zł kary za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska.

W 2014 roku nie wystąpiły niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy promocji i sponsoringu.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

W 2014 roku nie doszło do ujawnienia przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej zjawisk korupcyjnych w Spółce. Ryzyka związane z korupcją poddane były analizie w 11 jednostkach biznesowych (100 procent) przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej w ramach realizacji planowych i doraźnych zadań audytowych i kontrolnych.