26. Koszty według rodzaju

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 1 635 1 580
Koszty świadczeń pracowniczych 26 4 704 4 702
Zużycie materiałów i energii 7 607 7 899
Usługi obce 1 813 2 280
Podatki i opłaty 35 2 008 2 360
w tym podatek od niektórych kopalin 35.1 1 520 1 856
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 77 65
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 31 33
Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nieaktywowanych
w wartościach niematerialnych
9 8
Pozostałe koszty z tego: 229 377
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych,
wartości niematerialnych
43 257
Odpisy z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy 25 27
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 89 15
Odpisy aktualizujące wartość należności 32.2.6 3 10
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych,
wartości niematerialnych
( 5) ( 36)
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów ( 38) ( 3)
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 32.2.6 ( 3) ( 1)
Straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych 7 9
Inne koszty działalności operacyjnej 108 99
Razem koszty rodzajowe 18 113 19 304
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 534 973
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) 5 546
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)* (1 513) (1 307)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży oraz ogólnego zarządu 17 139 19 516
z tego:
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 751 18 101
Koszty sprzedaży 390 426
Koszty ogólnego zarządu 998 989

* Istotną pozycją korekty są aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., szczegółowe informacje w nocie 3.3.