Charakterystyka działalności KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność geologiczno-górniczą i hutniczą. Aktywa KGHM zlokalizowane są na trzech kontynentach. Spółka skupia się na kopalnictwie rud miedzi, produkcji miedzi oraz produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym pod względem wielkości producentem miedzi na świecie. Oprócz tych dwóch podstawowych surowców produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów i platynowce. KGHM wydobywa też sól kamienną, która jest wydobywana z poziomu występującego nad złożem rud miedzi i srebra w Polsce.

Katody miedzianelexicon.png, będące produktem końcowym kopalń i hut, zarejestrowane są na giełdach w Londynie i Szanghaju, a srebro rafinowane posiada certyfikaty giełd w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku.

Od lipca 1997 roku akcje KGHM Polska Miedź S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 roku Spółka jest uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.

KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowany portfel projektów geologiczno-górniczych na różnym etapie rozwoju.

Lokalizacja projektów geologiczno-górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie szacowane zasoby geologiczne udokumentowanych złóż rud miedzi KGHM zawierają 33,5 mln ton czystego surowca. Na całym globie znanych jest ponad 1 000 złóż rud miedzi, z których eksploatowanych jest około 400. Miedź stanowi 16 procent ogólnej wartości wszystkich metali wydobywanych ze złóż na świecie. Dobre perspektywy na rynku miedzi warunkuje dziś duże zapotrzebowanie Chin i innych krajów azjatyckich.

W swojej historii KGHM wydobył ponad miliard ton urobku i wyprodukował 18 mln ton miedzi. 

Firma posiada koncesje na eksploatację polskich złóż szacowanych na około 26 mln ton miedzi. Pozwolą one na utrzymanie wydobycia rudy w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 30–40 lat. Międzynarodową pozycję KGHM ugruntowały zrealizowane w 2012 roku inwestycje zagraniczne.

Firma eksploatuje również kopalnie miedzi w Ameryce Północnej i Południowej. Do spółki należą kopanie:

 • Robinson (USA)
 • Franke (Chile)
 • Carlota (USA)
 • McCreedy (Kanada)
 • Morrison (Kanada)
 • Sierra Gorda (Chile)

Szczególne miejsce na mapie zagranicznych inwestycji KGHM zajmuje jedna z największych na świecie kopalni odkrywkowych Sierra Gorda w Chile. KGHM rozwija także nowe perspektywiczne projekty w Kanadzie:

 • Ajax – odkrywkowa kopalnia miedzi i złota
 • Victoria – głębinowa kopalnia miedzi, niklu i platynowców

W 2014 roku podejmowano prace zmierzające do:

 • pozyskania nowych koncesji eksploracyjnych
 • udokumentowania nowych obszarów złożowych pod kątem ich przyszłej eksploatacji
 • realizacji prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na posiadanych koncesjach eksploracyjnych

Istotne wydarzenia w 2014 roku:

 • Zdobycie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża rud miedzi na obszarze Konrad położonym w bezpośrednim sąsiedztwie koncesji Synklina Grodziecka
 • Zdobycie koncesji na poszukiwanie rud miedziowo – srebrowych w obszarze Stojanów. Obszar ten jest przedłużeniem na teren Polski struktur geologicznych znajdujących się na obszarze Weisswasser (Niemcy)
 • Zdobycie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża soli potasowo – magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną
 • Spółka w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie kwestii przyznania koncesji na obszary Bytom Odrzański oraz Kulów–Luboszyce
 • Zakończono prace dokumentacyjne na obszarze Gaworzyce–Radwanice. Sporządzona dokumentacja geologiczna oczekuje na zatwierdzanie przez Ministra Środowiska
 • Zakończono program II etapu wierceń na obszarze Synklina Grodziecka. Spółka zamierza wykonać jedną dokumentację geologiczną złoża na obszarze Synkliny Grodzieckiej i Konrad
 • Uruchomiono prace geologiczne nakierowane na rozpoznanie obszarów koncesyjnych Retków–Ścinawa oraz Głogów. Rozpoczęto realizację prac wiertniczych
 • W ramach prac nad projektem Weisswasser (Niemcy, Saksonia) zakończono pomiary sejsmiczne oraz przeanalizowano dane historyczne uzyskane z odwiertu poszukiwawczego wykonanego na tym terenie w latach 60-tych minionego wieku. Zgromadzone dane pozwoliły przypuszczać, że istnieje mineralizacja miedzi spełniająca kryteria poszukiwawcze KGHM