Metodyka raportowania

Niniejszy raport i wskaźniki w nim zaraportowane za 2014 rok obejmują swoim zakresem Spółkę KGHM Polska Miedź S.A. W trosce o wysoką użyteczność tego dokumentu, w wybranych miejscach zaprezentowano także dane jakościowe i finansowe dotyczące całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Raport za 2014 rok został przygotowany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI- Global Reporting Initiative). W tym roku zastosowano wyższą generację wytycznych GRI – wersję G4 poziom podstawowy (core). Proces raportowania w KGHM odbywa się w cyklu rocznym. W 2014 roku nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości w KGHM. Raport zawiera korektę we wskaźniku G4-EN13. Obniżenie emisji bezpośredniej nastąpiło w wyniku zmniejszenia emisji przetwarzania fizycznego i chemicznego (emisji procesowej). Dokument nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Proces definiowania treści zawartej w raporcie został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania. Zintegrowanego (IIRC) oraz Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4).

Podzielony on został na kilka etapów:

  • Identyfikacja istotnych tematów zrównoważonego rozwoju adekwatnych dla Spółki
  • Priorytetyzacja istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju
  • Warsztat walidacyjny z udziałem kadry kierowniczej

Podstawą do identyfikacji tematów zrównoważonego rozwoju był warsztat z udziałem kadry kierowniczej KGHM. W wyniku tego procesu zidentyfikowano tematy istotne z perspektywy celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Pracując nad Zintegrowanym Raportem za 2014 rok zgodnym ze standardem GRI G4, kluczowym aspektem było poznanie oczekiwań interesariuszy wobec KGHM, tak by przygotować raport użyteczny dla jego odbiorców.

Kluczowe grupy interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A.

Kluczowe grupy interesariuszy KGHM
Pracownicy, w tym związki zawodowe
Administracja na poziomie samorządowym
Społeczności lokalne
Regulatorzy – organu nadzoru i kontroli
Obecni i potencjalni klienci, kontrahenci
Akcjonariusze i otoczenie giełdowe
Instytucje badawcze i naukowe
Media
Dostawcy
Administracja na poziomie krajowym
Organizacje pozarządowe
Administracja na poziomie unijnym
Giełda Londyńska
Konkurenci
Organizacje branżowe i eksperckie polskie i międzynarodowe

Przejdź do Infografika Mapa Interesariuszy >

Spółce zależało na zrozumieniu perspektywy interesariuszy, w tym celu przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe. Zdecydowana większość ankietowanych (94 procent) przyznała, że dokonując decyzji inwestycyjnych lub podczas prac analitycznych/badawczych zwraca uwagę na informacje pozafinansowe.

Ponad połowa ankietowanych (53 procent) „dobrze” lub “raczej dobrze” oceniło ostatni, opublikowany w sierpniu 2014 roku Raport Zintegrowany za 2013 rok. Wyrazili oni również swoje oczekiwania wobec tegorocznej publikacji.
Wybór i walidowanie tematów raportu odbyły się podczas spotkania kadry kierowniczej. W jego trakcie zostały omówione najważniejsze kwestie do zamieszczenia w raporcie – w oparciu o zasadę istotności dokonano wyboru aspektów i tematów do publikacji.

Wśród najważniejszych kwestii znalazły się:

  • Poziom zasobów miedzi i srebra, perspektywa działalności wydobywczej 
  • Rozwój bazy zasobowej
  • Poprawa efektywności produkcji
  • Działalność inwestycyjna 
  • Zapewnienie stabilności finansowej KGHM

Poniżej w formie tabelarycznej zaprezentowano listę kluczowych aspektów poddanych raportowaniu wraz z granicami ich oddziaływania.

Kluczowe aspekty poddane raportowaniu

Aspekt GRIKwestia zdefiniowana w procesie dialoguWskaźnik GRIZakres aspektu wewnątrz organizacji
Ekonomia
Wyniki finansowe Zapewnienie stabilności finansowej Spółki G4-EC1, G4-EC2, G4-EC4 KGHM Polska Miedź S.A.
Obecność na rynku Wynagrodzenia G4-EC5 KGHM Polska Miedź S.A.
- Poziom zasobów miedzi i srebra, perspektywa działalności wydobywczej - KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM International LTD.
- Rozwój bazy zasobowej - KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM International LTD.
- Poprawa efektywności produkcji - KGHM Polska Miedź S.A.
Pośredni wpływ ekonomiczny Działalność inwestycyjna G4-EC7 KGHM Polska Miedź S.A.
- Zapewnienie stabilności finansowej Spółki - KGHM Polska Miedź S.A.
- Podejście do obniżenia kosztów działalności (C1 cost) - KGHM Polska Miedź S.A.
- Wprowadzanie nowych technologii - KGHM Polska Miedź S.A.
Środowisko naturalne
Materiały Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN1 KGHM Polska Miedź S.A.
Energia Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN3, G4-EN6 KGHM Polska Miedź S.A.
Woda Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10 KGHM Polska Miedź S.A.
Bioróżnorodność Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN11, G4-EN12, G4-MM1, G4-MM2 KGHM Polska Miedź S.A.
Emisje Emisje, ścieki, odpady G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19, G4-EN21 KGHM Polska Miedź S.A.
Ścieki i odpady Emisje, ścieki, odpady G4-EN22, G4-EN23 KGHM Polska Miedź S.A.
Zgodność z regulacjami Zgodność z regulacjami G4-EN29 KGHM Polska Miedź S.A.
Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska) Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN31 KGHM Polska Miedź S.A.
Skargi Działania na rzecz ochrony środowiska G4-EN34 KGHM Polska Miedź S.A.
Warunki pracy
Zatrudnienie Jakość kapitału ludzkiego, zapewnienie przestrzegania praw człowieka G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-MM4 KGHM Polska Miedź S.A.
Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8 KGHM Polska Miedź S.A.
Edukacja i szkolenia Jakość kapitału ludzkiego G4-LA9, G4-LA11 KGHM Polska Miedź S.A.
Różnorodność i równość szans Różnorodność G4-LA12 KGHM Polska Miedź S.A.
Społeczeństwo
Społeczność lokalna Relacje ze społecznościami lokalnymi G4-SO1, G4-MM6, G4-MM7, G4-MM9 KGHM Polska Miedź S.A.
Przeciwdziałanie korupcji Przeciwdziałanie korupcji G4-SO3, G4-SO5 KGHM Polska Miedź S.A.
Naruszenie zasad wolnej konkurencji Zarządzanie ryzykiem G4-SO7 KGHM Polska Miedź S.A.
Zgodność z regulacjami Zarządzanie ryzykiem, zgodność z regulacjami G4-SO8 KGHM Polska Miedź S.A.
Odpowiedzialność za produkt
Oznakowanie produktów i usług Budowanie relacji z Klientami G4-PR5 KGHM Polska Miedź S.A.
Komunikacja marketingowa Budowanie relacji z Klientami G4-PR7 KGHM Polska Miedź S.A.