Tabela wskaźników GRI

Tabela GRI (G4-32)
Sygnatura wskaźnikaNazwa wskaźnikaWeryfikacja zewnętrzna
WSKAŹNIKI PROFILOWE
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Nie
G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk. Nie
Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji. Nie
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. Nie
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. Nie
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. Nie
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. Nie
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. Nie
G4-9 Skala działalności. Nie
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć. Nie
G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi. Nie
G4-12 Opis łańcucha dostaw. Nie
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości. Nie
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Nie
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Nie
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach. Nie
Identyfikacja istotnych aspektów i zakresów
G4-17 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Nie
G4-18 Proces definiowania treści raportu. Nie
G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego. Nie
G4-20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiotów biznesowych. Nie
G4-21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji. Nie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). Nie
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. Nie
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. Nie
G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację. Nie
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy. Nie
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie. Nie
Parametry raportu
G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy). Nie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany). Nie
G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.). Nie
G4-31 Osoba kontaktowa Nie
G4-32 Indeks GRI Nie
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Nie
Nadzór
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Nie
G4-38 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów. Nie
G4-39 Informacja czy przewodniczący najwyższego organu zarządczego należy także do organu wykonawczego (jeśli tak, jaka jest jej/jego funkcja w procesie zarządzania i dlaczego taka). Nie
G4-41 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego. Wskazanie czy występujące konflikty są ujawniane interesariuszom. Nie
G4-51 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego a stopniem osiągania ekonomicznych, środowiskowych i socjalnych celów organizacji. Nie
Etyka i integralność
G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki. Nie

AspektSygnatura wskaźnikaNazwa wskaźnikaWeryfikacja zewnętrzna
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Podejście zarządcze G4-DMA Wyniki ekonomiczne  – podejście do zarządzania  aspektem. Nie
Wyniki finansowe G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych. Nie
 
Wyniki finansowe G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. Nie
Wyniki finansowe G4-EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Wynagrodzenia/ Obecność na rynku lokalnym – podejście do zarządzania  aspektem. Nie
Obecność na rynku G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Pośredni wpływ ekonomiczny – podejście do zarządzania  aspektem. Nie
Pośredni wpływ ekonomiczny G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. Nie
WSKAŹNIKI  ŚRODOWISKOWE
Podejście zarządcze G4-DMA Materiały - podejście do zarządzania  aspektem. Nie
Materiały G4-EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Energia - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Energia G4-EN3 Bezpośrednie  i pośrednie zużycie energii przez organizację.  
Energia G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii.  
Podejście zarządcze G4-DMA Woda - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Woda G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. Nie
Woda G4-EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody. Nie
Woda G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Nie
Podejście Zarządcze G4-DMA Bioróżnorodność - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Bioróżnorodność G4-EN11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów. Nie
Bioróżnorodność G4-EN12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Nie
Bioróżnorodność G4-MM1 Łączna ilość gruntów ( własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą).  Nie
Podejście zarządcze G4-DMA „Emisje” - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Emisje G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Nie
Emisje G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Nie
Emisje G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Nie
Emisje G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Ścieki i odpady - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. Nie
Ścieki i odpady G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Zgodność z regulacjami - podejście do zarządzania aspektem. Nie
Zgodność z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ogólne (wydatki i inwestycje na ochrone środowiska)”. Nie
Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska) G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Mechanizmy dotyczące rozpatrywania skarg środowiskowych”. Nie
Skargi G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. Nie
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: Warunki pracy
Podejście zarządcze G4-DMA Zatrudnienie - podejście do zarządzania. Nie
Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu. Nie
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych. Nie
Zatrudnienie G4-LA3 Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci. Nie
Zatrudnienie G4-MM4 Liczba strajków i lokautów, których czas trwania przekracza jeden tydzień, według krajów. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA „Bezpieczeństwo i higiena pracy” -  podejście do zarządzania. Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci. Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA7 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy. Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Edukacja i szkolenia - podejście do zarządzania. Nie
Edukacja i szkolenia G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Różnorodność i równość szans - podejście do zarządzania. Nie
Różnorodność i równość szans G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. Nie
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: Społeczeństwo
Podejście zarządcze G4-DMA Społeczność lokalna - podejście do zarządzania. Nie
Społeczność lokalna G4-SO1 Procent jednostek biznesowych, uwzględniających zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe. Nie
Społeczność lokalna G4-MM6 Liczba i opis istotnych sporów dotyczących użytkowania gruntów, zwyczajowych praw społeczności lokalnych i rdzennej ludności. Nie
Społeczność lokalna G4-MM9 Miejsca prowadzenia działalności, w których doszło do przesiedleń, liczby przesiedlonych gospodarstw domowych oraz jak proces ten wpłynął na sytuację życiową. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Przeciwdziałanie korupcji - podejście do zarządzania. Nie
Przeciwdziałanie korupcji G4-SO3 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka. Nie
Przeciwdziałanie korupcji G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie. Nie
Udział w zyciu publicznym G4-DMA Udział w zyciu publicznym - podejście do zarządzania. Nie
Udział w zyciu publicznym G4-SO6  Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Naruszenie zasad wolnej konkurencji - podejście do zarządzania. Nie
Naruszenie zasad wolnej konkurencji G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Zgodność z regulacjami - podejście do zarządzania. Nie
Zgodność z regulacjami G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. Nie
Odpowiedzialność za product
Podejście zarządcze G4-DMA Oznakowanie produktów i usług - podejście do zarządzania. Nie
Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. Nie
Podejście zarządcze G4-DMA Komunikacja marketingowa - podejście do zarządzania. Nie
Komunikacja marketingowa G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. Nie