Najważniejsze wyniki finansowe

Dane skonsolidowane

Przychody ze sprzedaży
20 492 mln zł
Przepływy pieniężne netto
-447 mln zł
Zysk netto na jedną akcję
12.25 zł
Wzrost kosztów produkcji
2 %

Zobacz więcej >

Sprawozdanie jednostkowe

Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi finansowymi dotyczącymi Jednostki Dominującej. Sekcja zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z zysków lub strat; wraz z odpowiadającymi notami.

Przejdź do sekcji

Zobacz więcej >

Sprawozdanie skonsolidowane

Sprawozdanie skonsolidowana zawiera pełne podsumowanie danych finansowych wszystkich spółek w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.

Przejdź do sekcji

Zobacz więcej >

KPI – Dane jednostkowe

EBITDA - Podsumowanie

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wypracowała ponad 5 mld zł EBITDA.

PODSUMOWANIE 2014

zmiana EBITDA Grupy Kapitałowej
-11 %
zmiana EBITDA KGHM Polska Miedź S.A.
-12 %
zmiana EBITDA w Grupie KGHM International LTD.
+4 %
Dług netto / EBITDA
0,82

Polityka dywidendy

Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków.

cel

Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 800 mln zł (4,00 zł na akcję), co stanowi 33% zysku netto 2014 roku
Pozostała część zysku w wysokości 1613,7 mln zł zwiększy kapitał zapasowy Spółki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźnika zadłużenia.