Wybrane dane do raportu jednostkowego

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU JEDNOSTKOWEGOZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
Za okres
od 01.01.13
do 31.12.13
I.Przychody ze sprzedaży 16 633 18 579
II.Zysk z działalności operacyjnej 3 545 4 208
III.Zysk przed opodatkowaniem 3 362 4 196
IV.Zysk netto 2 414 3 058
V.Inne całkowite dochody (435) 277 
VI.Łączne całkowite dochody 1 979 3 335
VII.Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000
VIII.Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 12,07 15,29 
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 000 3 790
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 828) ( 2 547)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (222) ( 1 824)
XII.Przepływy pieniężne netto razem (50) (581)
  Stan na dzień
31.12.2014
Stan na dzień
31.12.2013
XIII.Aktywa trwałe 27 439 23 535
XIV.Aktywa obrotowe 4 873 5 503
XV.Aktywa razem 32 312 29 038
XVI.Zobowiązania długoterminowe 4 195 1 989
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 3 840 3 751
XVIII.Kapitał własny 24 277 23 298

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.