31. Instrumenty finansowe

31.1 Wartość bilansowa

Stan na dzień 31 grudnia 2014
Kategorie instrumentów finansowych
Pozostałe zobowiązania finansowe
Klasy instrumentów finansowychNotaAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez zysk lub stratę
Pożyczki
i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez zysk lub stratę*
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztuZobowiązania finansowe
wyłączone
z zakresu MSR 39
Instrumenty zabezpieczająceOgółem
Dłużne papiery wartościowe - aktywa finansowe
przeznaczone na likwidację kopalń
11 - - 61 - - - - 61
Akcje notowane 10 978 - - - - - - 978
Udziały nienotowane 10 10 - - - - - - 10
Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - 1 891 - - - - 1 891
Środki pieniężne i lokaty - - 775 - - - - 775
Pożyczki udzielone 13 - - 6 231 - - - - 6 231
Pozostałe aktywa finansowe (netto) - - 405 - - - - 405
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe (netto) 12 - 25 - (26) - - 56 55
Pochodne instrumenty finansowe - metale (netto) 12 - - - (1) - - 245 244
Wbudowane instrumenty pochodne 12 - 32 - - - - - 32
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 - - - - (1 384) - - (1 384)
Kredyty i pożyczki zaciągnięte 21 - - - - (2 992) - - (2 992)
Dłużne papiery wartościowe - wyemitowane obligacje 21 - - - - (1 775) - - (1 775)
Pozostałe zobowiązania finansowe - - - - (137) (43) - (180)
Razem 988 57 9 363 ( 27) (6 288) (43) 301 4 351

Stan na dzień 31 grudnia 2013
Kategorie instrumentów finansowych
Pozostałe zobowiązania finansowe
Klasy instrumentów finansowychNotaAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez zysk lub stratę
Pożyczki
i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez zysk lub stratę
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztuZobowiązania finansowe
wyłączone
z zakresu MSR 39
Instrumenty zabezpieczająceOgółem
Dłużne papiery wartościowe - aktywa finansowe
przeznaczone na likwidację kopalń
11 - - 69 - - - - 69
Akcje notowane 10 856 - - - - - - 856
Udziały nienotowane 10 12 - - - - - - 12
Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - 2 219 - - - - 2 219
Środki pieniężne i lokaty - - 1 127 - - - - 1 127
Pożyczki udzielone 13 - - 3 378 - - - - 3 378
Pozostałe aktywa finansowe (netto) - - 194 - - - - 194
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe (netto) 12 - 3 - (4) - - 539 538
Pochodne instrumenty finansowe - metale (netto) 12 - - - (2) - - 257 255
Wbudowane instrumenty pochodne 12 - 16 - - - - - 16
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 - - - - (1 291) - - (1 291)
Kredyty i pożyczki zaciągnięte 21 - - - - (1 356) - - (1 356)
Dłużne papiery wartościowe - wyemitowane obligacje 21 - - - - (1 522) - - (1 522)
Pozostałe zobowiązania finansowe - - - - (180) (51) - (231)
Razem 868 19 6 987 ( 6) (4 349) (51) 796 4 264

*Instrumenty pierwotnie zabezpieczające, które zostały wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń zostały ujęte w kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez zysk lub stratę.

31.2 Hierarchia wartości godziwej

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym, w Grupie Kapitałowej nie miało miejsca przesunięcie instrumentów między poziomem 1 i 2.

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Grupie Kapitałowej nie dokonano przesunięcia do poziomu 3 instrumentów kwalifikowanych do poziomu 1 i 2.

Stan na dzień
Nota31 grudnia 201431 grudnia 2013
Klasy instrumentów finansowych poziom 1 poziom 2 poziom 1 poziom 2
Akcje notowane 31.1 978 - 856 -
Pozostałe należności finansowe 13 - 34 - 41
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe, w tym: 31.1 - 55 - 538
Aktywa - 212 - 548
Zobowiązania - (157) - (10)
Pochodne instrumenty finansowe - metale, w tym: 31.1 - 244 - 255
Aktywa - 245 - 268
Zobowiązania - (1) - (13)
Wbudowane instrumenty pochodne - aktywa 31.1 - 32 - 16
Pozostałe zobowiązania finansowe 20 - - - (19)