Wybrane dane finansowe z raportu skonsolidowanego

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SKONSOLIDOWANEGOZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
Za okres
od 01.01.13
do 31.12.13
I.Przychody ze sprzedaży 20 492 24 110
II.Zysk z działalności operacyjnej 3 676 4 372
III.Zysk przed opodatkowaniem 3 098 4 235
IV.Zysk netto ogółem 2 451 3 033
V.Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 450 3 035
VI.Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 ( 2)
VII.Inne całkowite dochody 997 49
VIII.Łączne całkowite dochody 3 448 3 082
IX.Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 441 3 091
X.Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom na udziały niekontrolujące 7 ( 9)
XI.Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000
XII.Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12,25 15,18
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 849 4 924
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 544) (4 730)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 248 (1 961)
XVI.Przepływy pieniężne netto razem (447) (1 767)
Stan na
31.12.14
Stan na
31.12.13
XVII.Aktywa trwałe 33 569 26 488
XVIII.Aktywa obrotowe 6 805 7 977
XIX.Aktywa razem 40 374 34 465
XX.Zobowiązania długoterminowe 9 993 6 714
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe 4 851 4 687
XXII.Kapitał własny 25 530 23 064
XXIII.Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 25 302 22 841
XXIV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 228 223

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.