Sprawozdanie z całkowitych dochodów

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
Za okres
od 01.01.13
do 31.12.13
Zysk netto 2 414 3 058
Inne całkowite dochody:
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków:
Inne całkowite dochody z tytułu wyceny instrumentów finansowych:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 124 16
Podatek dochodowy dotyczący aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
(23) (3)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne (304) 263
Podatek dochodowy dotyczący instrumentów zabezpieczających
przepływy pieniężne
57 (50)
Razem inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków
(146) 226
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty:
(Straty) / zyski aktuarialne (357) 63
Podatek dochodowy dotyczący zysków i strat aktuarialnych 68 (12)
Razem inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (289) 51
Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto 15 (435) 277
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 1 979 3 335

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA