Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
Za okres
od 01.01.13
do 31.12.13
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto 2 414 3 058
Ogółem korekty zysku netto: 2 439 2 107
Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę 948 1 138
Amortyzacja 818 768
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 8 34
Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości 32 95
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (63) (40)
(Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych (31) 3
Zmiana stanu rezerw 32 76 (14)
Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych 736 791
Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów
do zysku lub straty w wyniku realizacji
instrumentów pochodnych zabezpieczających
(531) (450)
Inne korekty (1) (44)
Zmiany stanu kapitału obrotowego: 447 (174)
Zapasy 55 560
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 32 268 (777)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 32 124 43
Podatek dochodowy zapłacony (853) (1 375)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 000 3 790
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych (27) (129)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2 203) (2 174)
Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
(31) (84)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 32 13 33
Nabycie aktywów finansowych z funduszu na likwidację
kopalń i funduszu na rekultywację składowisk odpadów
(29) (38)
Pożyczki udzielone (1 597) (239)
Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5 13
Odsetki otrzymane 2 2
Dywidendy otrzymane 45 36
Inne (wydatki) / wpływy inwestycyjne (6) 33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 828) (2 547)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 1 974 1 546
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (1 135) (1 409)
Odsetki zapłacone (21) -
Dywidendy wypłacone 15 (1 000) (1 960)
Inne wydatki finansowe (40) (1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (222) (1 824)
Przepływy pieniężne netto razem (50) (581)
Zyski / (straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12 (3)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (38) (584)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 13 123 707
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 13 85 123

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA