Sprawozdanie z sytuacji finansowej

WERSJA HTML

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 5 11 562 9 744
Wartości niematerialne 6 511 273
Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych 7 11 760 11 744
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia 7 18 33
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 111 98
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 931 809
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów 9 206 178
Pochodne instrumenty finansowe 10 190 342
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 2 150 314
27 439 23 535
Aktywa obrotowe
Zapasy 12 2 377 2 432
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 2 142 2 475
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 9 2 1
Pochodne instrumenty finansowe 10 267 472
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 85 123
4 873 5 503
RAZEM AKTYWA 32 312 29 038
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 14 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 15 366 512
Kapitał z tytułu zysków / strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
15 (401) (112)
Zyski zatrzymane 15 22 312 20 898
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 24 277 23 298
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 16 185 26
Pożyczki 17 1 052 -
Pochodne instrumenty finansowe 10 122 17
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 19 1 842 1 423
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 20 994 523
4 195 1 989
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 16 2 537 2 431
Kredyty i pożyczki 17 1 056 1 123
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 56 50
Pochodne instrumenty finansowe 10 36 6
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 19 114 110
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 20 41 31
3 840 3 751
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 8 035 5 740
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 32 312 29 038

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA