Sprawozdanie z zysków lub strat

WERSJA HTML

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Przychody ze sprzedaży 21 16 633 18 579
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 (12 265) (13 173)
Zysk brutto ze sprzedaży 4 368 5 406
Koszty sprzedaży 22 (120) (126)
Koszty ogólnego zarządu 22 (735) (671)
Pozostałe przychody operacyjne 24 573 460
Pozostałe koszty operacyjne 25 (541) (861)
Zysk z działalności operacyjnej 3 545 4 208
Koszty finansowe 26 (183) (12)
Zysk przed opodatkowaniem 3 362 4 196
Podatek dochodowy 29 (948) (1 138)
Zysk netto 2 414 3 058
Zysk na akcję za okres roczny (wyrażony w złotych na jedną akcję) 30
– podstawowy 12,07 15,29
– rozwodniony 12,07 15,29

Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.

WERSJA INTERAKTYWNA