1. Informacje ogólne

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

KGHM Polska Miedź S.A. (Jednostka Dominująca) z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS 23302, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostka Dominująca posiada następujący nr NIP 692-000-00-13 oraz REGON 390021764.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Centrala oraz 10 oddziałów: 3 zakłady górnicze (ZGlexicon.png Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), 3 huty miedzi (HMlexicon.png Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud (ZWRlexicon.png), Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Według klasyfikacji GPW w Warszawie, KGHM Polska Miedź S.A. jest zaklasyfikowana do sektora „przemysł surowcowy”.

Podstawowy przedmiot działalności Jednostki Dominującej stanowi:

 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych
 • wydobywanie żwiru i piasku
 • produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych
 • produkcja soli
 • odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych
 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków
 • zagospodarowanie odpadów
 • sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu
 • magazynowanie i przechowywanie towarów
 • działalność związana z zarządzaniem holdingami
 • działalność geologiczno-poszukiwawcza
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
 • wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą
 • rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy
 • usługi telekomunikacyjne i informatyczne

W zakres działalności Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto:

 • produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu
 • produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych
 • usługi budownictwa podziemnego
 • produkcja maszyn i urządzeń górniczych
 • usługi transportowe
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania
 • produkcja kruszyw drogowych
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM AJAX MINING INC. oraz KGHM Kupfer AG tytułach prawnych do poszukiwania i wydobycia tych surowców na terenie USA, Kanady, Chile i Niemiec.

Działalność Jednostki Dominującej w zakresie eksploatacji złóż rud miedzi opiera się na posiadanych przez Spółkę koncesjach wydanych przez Ministra Środowiska w roku 2013, umowach użytkowania górniczego oraz planach ruchu zakładów górniczych dla podstawowych pięciu złóż. Koncesje i umowy użytkowania górniczego dla podstawowych pięciu złóż obowiązują do 31 grudnia 2063 r. a plany ruchu trzech zakładów górniczych są zatwierdzone na lata 2014 -2016 (do 31 grudnia 2016 r.).

Tytuły prawne do prowadzenia działalności górniczej w Ameryce Północnej i Południowej są odpowiednie dla przepisów prawa miejscowego (federalnego lub stanowego). KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada wszystkie odpowiednie pozwolenia dla prowadzenia w/w działalności w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy.


KGHM Kupfer AG posiada wydaną przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy (SOBA) w październiku 2013 r. koncesję na poszukiwania kopalin na obszarze „Weisswasser.” Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

KGHM AJAX MINING INC. prowadzi działalność w oparciu o posiadane tytuły prawne do gruntów (ang. surface rights) oraz mineralizacji (ang. Mineral claims) na bazie, których uzyskano pozwolenia na prace niezbędne w procesie przygotowania wniosku środowiskowego oraz zidentyfikowania dodatkowego potencjału złożowego.

Czas trwania działalności

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność od dnia 12 września 1991 r. Czas trwania działalności Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.

Prawnym poprzednikiem KGHM Polska Miedź S.A. było przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Skład Zarządu Jednostki Dominującej

Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. przedstawiał się następująco:

 • Herbert Wirth Prezes Zarządu
 • Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 • Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Dnia 18 grudnia 2014 r. Pan Wojciech Kędzia złożył z dniem 31 stycznia 2015 r. rezygnację z funkcji członka Zarządu. Rada Nadzorcza 18 grudnia 2014 r. powołała z dniem 1 lutego 2015 r. Pana Mirosława Laskowskiego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Herbert Wirth Prezes Zarządu
 • Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 • Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Mirosław Laskowski Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. przedstawiał się następująco:

 • Aleksandra Magaczewska Przewodnicząca
 • Krzysztof Kaczmarczyk Zastępca Przewodniczącej
 • Marek Panfil Sekretarz
 • Andrzej Kidyba
 • Iwona Zatorska - Pańtak
 • Jacek Poświata

oraz wybrany przez pracowników

 • Bogusław Szarek

Dnia 23 czerwca 2014 r. po zakończeniu VIII kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję
o powołaniu w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Tomasza Cyrana, Pana Bogusława Stanisława Fiedora, Pana Marcina Morynia, Pana Jacka Poświaty, Pana Andrzeja Kidyby i Pani Barbary Werteleckiej – Kwater oraz wybranych przez pracowników: Pana Józefa Czyczerskiego, Pana Leszka Hajdackiego i Pana Bogusława Szarka.

Skład Rady Nadzorczej IX kadencji wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

 • Marcin Moryń - Przewodniczący
 • Tomasz Cyran - Zastępca Przewodniczącego
 • Bogusław Stanisław Fiedor
 • Jacek Poświata
 • Andrzej Kidyba
 • Barbara Wertelecka-Kwater

oraz wybrani przez pracowników

 • Bogusław Szarek - Sekretarz
 • Józef Czyczerski
 • Leszek Hajdacki

Do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skonsolidowane sprawozdanie finansowe)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 16 marca 2015 r.