13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Lokaty powyżej 12 miesięcy - 2
Pożyczki udzielone* 31.1 6 231 3 378
Pozostałe należności finansowe 269 51
Razem pożyczki i należności finansowe netto 6 500 3 431
Inne należności niefinansowe - 5
Rozliczenia międzyokresowe czynne 69 23
Razem należności niefinansowe netto 69 28
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 6 569 3 459
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług 1 925 2 281
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów długoterminowych
o budowę
52 65
Należności z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych 34 41
Pożyczki udzielone - 2
Lokaty powyżej 3 do 12 miesięcy 1 6
Pozostałe należności finansowe 83 63
Odpisy aktualizujące 32.2.6 ( 67) ( 90)
Razem pożyczki i należności finansowe netto 2 028 2 368
Inne należności niefinansowe, w tym: 418 687
- z tytułu podatków i innych świadczeń 358 585
- zaliczki udzielone 54 -
Rozliczenia międzyokresowe czynne 108 89
Odpisy aktualizujące ( 17) ( 25)
Razem należności niefinansowe netto 509 751
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 2 537 3 119
Razem należności krótkoterminowe i długoterminowe
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto
9 106 6 578

* Dotyczy pożyczki udzielonej Sierra Gorda S.C.M. przez KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegóły w nocie 32.2.4