14. Zapasy

Stan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Materiały 682 727
Półprodukty i produkty w toku 1 933 1 967
Produkty gotowe 547 438
Towary 200 265
Razem wartość netto zapasów 3 362 3 397