15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Środki pieniężne w kasie 1 1
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 288 524
Inne środki pieniężne 2 68
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia - depozyty 184 271
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.1 475 864