16. Kapitał akcyjny

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Jednostki Dominującej, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln zł i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Jednostka Dominująca nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych.

Spółki zależne i spółki będące wspólnymi przedsięwzięciami nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A.

W latach zakończonych 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2013 nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji.

W latach 2014 i 2013 nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Jedynym akcjonariuszem Jednostki Dominującej, posiadającym w latach 2014 i 2013 liczbę akcji uprawniającą do co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów był Skarb Państwa.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:

akcjonariuszliczba akcji/liczba głosówłączna wartość nominalna akcji (w zł)% udziału w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 635 899 000 31,79%
Pozostali akcjonariusze 136 410 100 1 364 101 000 68,21%
Razem 200 000 000 2 000 000 000 100,00%