17. Pozostałe elementy kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
NotaKapitał z tytułu wyceny aktywów
finansowych dostępnych
do sprzedaży
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów
finansowych
zabezpieczających
przyszłe przepływy
pieniężne
Razem Kapitał
z wyceny instrumentów finansowych
Różnice kursowe
z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnieniaZyski zatrzymane
Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 23 499 522 ( 267) ( 132) 20 718
Dywidenda z zysku za 2013 r. wypłacona - - - - - (1 000)
Kompensata zysku za lata ubiegłe z kapitałem z tytułu zysków i strat aktuarialnych - - - - 4 (4)
Łączne całkowite dochody 101 (246) (145) 1 438 (302) 2 450
Zysk netto - - - - - 2 450
Inne całkowite dochody 101 (246) (145) 1 438 (302) -
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości
124 - 124 - - -
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających
przepływy pieniężne
32.1.6 - 227 227 - - -
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia
instrumentów zabezpieczających
32.1.6 - (531) (531) - - -
Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie
zatrudnienia
- - - - (372) -
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych
jednostek zależnych
- - - 830 - -
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. 9 - - - 608 - -
Podatek odroczony 22 (23) 58 35 - 70 -
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli - - - - - 20
Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 124 253 377 1 171 (430) 22 184

Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
NotaKapitał z tytułu wyceny aktywów
finansowych dostępnych
do sprzedaży
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów
finansowych
zabezpieczających
przyszłe przepływy
pieniężne
Razem Kapitał
z wyceny instrumentów finansowych
Różnice kursowe
z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnieniaZyski zatrzymane
Stan na dzień 1 stycznia 2013 r. (51) 286 235 19 (543) 19 971
Dywidenda z zysku za 2012 r. wypłacona - - - - - (1 960)
Kompensata zysku za lata ubiegłe z kapitałem z tytułu zysków i strat aktuarialnych* - - - - 356 (356)
Łączne całkowite dochody 74 213 287 (286) 55 3 035
Zysk netto - - - - - 3 035
Inne całkowite dochody 74 213 287 (286) 55 -
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
61 - 61 - - -
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości
18 - 18 - - -
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających
przepływy pieniężne
32.1.6 - 713 713 - - -
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia
instrumentów zabezpieczających
32.1.6 - (450) (450) - - -
Zyski aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie
zatrudnienia
- - - - 68 -
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych
jednostek zależnych
- - - (179) - -
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. 9 - - - (107) - -
Podatek odroczony 22 (5) (50) (55) - (13) -
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli - - - - - 28
Stan na dzień 31 grudnia 2013 r. 23 499 522 (267) (132) 20 718

*Dnia 19 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej postanowiło uchwałą nr 6/2013 dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356 mln zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356 mln zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.