18. Zyski zatrzymane

 Stan na dzień 
 31 grudnia 201431 grudnia 2013
Niepodzielony zysk/(strata) z lat ubiegłych (772) (632)
Kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem 
Spółek Handlowych
 764  720
Kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodnie 
ze statutami jednostek Grupy Kapitałowej
19 772 17 642
Kapitał z wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych (30) (47)
Zysk bieżącego okresu obrotowego 2 450 3 035
Zyski zatrzymane razem 22 184 20 718