19. Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Stan na początek okresu 223 232
Udziały niekontrolujące w zyskach jednostek zależnych 1 (2)
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych,
które nie skutkują utratą kontroli
(2) -
Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące
z tytułu różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
6 (7)
Stan na koniec okresu 228 223