20. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na dzień
Nota31 grudnia 201431 grudnia 2013
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.1 175 16
w tym koszty jednorazowych wynagrodzeń wraz
z narzutami zarachowane w koszty roku obrotowego
168 9
Zobowiązania z tytułu wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych 3 27
Inne zobowiązania finansowe 12 11
Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) 190 54
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 812 720
w tym zobowiązania z tytułu umowy na dostawę
metali do Franco Nevada*
543 668
otrzymane zaliczki od kontrahentów 269 52
Zobowiązania niefinansowe razem 812 720
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania, razem
1 002 774
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.1 1 209 1 275
w tym zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków trwałych i wartości niematerialnych 407 414
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych 31.2 - 19
Zobowiązania z tytułu wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych 16 3
Inne zobowiązania finansowe 106 120
Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) 1 331 1 417
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 217 213
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 587 486
Inne zobowiązania niefinansowe 65 61
Fundusze specjalne 238 206
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 35 47
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów** 763 664
Zobowiązania niefinansowe razem 1 905 1 677
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania, razem
3 236 3 094
Ogółem zobowiązania długoterminowe
i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
4 238 3 868

*zobowiązanie to jest ujęte w wartości godziwej odpowiadającej obowiązkowi wykonania przyszłych świadczeń wynikających z umowy, które rozliczane będzie w przyszłości zgodnie z wielkością wykonanego świadczenia
** Na dzień 31 grudnia 2014 r., bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiły głównie zarachowane w koszty roku obrotowego jednorazowe wynagrodzenia wypłacane po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz inne świadczenia pracownicze wynikające z zakładowych umów zbiorowych w kwocie 321 mln zł (343 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 r.) oraz koszty z tytułu niewykorzystanych urlopów w kwocie 60 mln zł (53 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 r.)